Zona poduzetništva Mala Subotica smjestila se je na izlazu iz Male Subotice u pravcu Orehovice (izlaz na Autocestu – odvojak Sveti Križ – udaljenost 2 km).
Ukupne je kvadrature od 15,09 ha.

Zona poduzetništva sastoji se od 23 parcela namijenjenih za poslovnu, poslovno – proizvodnu i proizvodnu namjenu od čega je jedna čestica predviđena za gospodarsko – komunalno-servisnu namjenu (reciklažno dvorište).

Uz njih u kompleksu ili kao samostojeće moguće je graditi i pomoćne građevine u funkciji gospodarske djelatnosti (nadstrešnice, otvorena skladišta i dr.).

Koeficijent izgrađenosti građevne čestice |kig| je <= 0,40, odnosno 0,6 za čestice veličine 1 ha ili veće.

Veličina građevnih čestica je od 3637 – 9159 m2 sa mogućnošću spajanja 2 čestice (prema situaciji).

U Zoni poduzetništva izvedena je sljedeća infrastruktura:
– vodovod, plin, NN-mreža sa JR, prometnice i oborinska i fekalna kanalizacija – u cijelosti.

Općinsko vijeće donijelo je 19.04.2016. godine III. Izmjene i dopune Odluke o početnoj cijeni  prodaje građevinskog zemljišta u Zoni poduzetništva Mala Subotica i ona iznosi 76,00 kn/m², odnosno 61,00 kn/m² za fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Općine Mala Subotica, odnosno sa boravkom od najmanje 5 godina na području Općine Mala Subotica. Zainteresirani subjekti mogu svoj pisani interes za kupnjom zemljišta uputiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica. U iskazu interesa potrebno je navesti željenu česticu i njezinu površinu, a po mogućnosti može se navesti i poslovna djelatnost koja se planira na navedenoj čestici te planiran broj zaposlenih.

Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 2/19) Zona poduzetništva Mala Subotica predstavlja zonu IV za obračun komunalnog doprinosa u kojoj jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 10,00 kn/m3. U zoni IV investitori (vlasnici) koji u roku od 3 godine od kupnje nekretnine izgrade objekte i započnu s proizvodnjom bit će oslobođeni obaveze plaćanja komunalnog doprinosa uz sljedeće uvjete:

  • ako zaposle do 5 djelatnika na minimalno 2 godine – povrat 50 % uplaćenog komunalnog doprinosa
  • ako zaposle od 6 do 10 djelatnika na minimalno 2 godine – povrat 75 % uplaćenog komunalnog doprinosa
  • ako zaposle od 11 djelatnika i više na minimalno 2 godine – povrat 100 % uplaćenog komunalnog doprinosa.

Povrat sredstava komunalnog doprinosa može se ostvariti na temelju zahtjeva obveznika Jedinstvenom upravom odjelu uz dokaz o broju zaposlenih, danu početka rada zaposlenika i trajanju njihova zaposlenja.

SVE PARCELE U ZONI PODUZETNIŠTVA SU PRODANE.

U TIJEKU JE POSTUPAK PRI MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA, GRADNJE I DRŽAVNE IMOVINE U SVRHU DAROVANJA ZEMLJIŠTA U VLASNUŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROŠIRENJE ZONE.