MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 007-03/19-01/20

URBROJ: 2109/10-02-19-2

Mala Subotica, 10.10.2019. godine

Z A K L J U Č C I

sa sastanka sa udrugama održanog 10. listopada 2019. godine

1.Provedba natječaja za dodjelu sredstava za sudjelovanje udruga na općinskim manifestacijama

U svrhu dodjele financijskih sredstava udrugama koje su tijekom godine sudjelovale na općinskim manifestacijama na sljedeću sjednicu Općinskog vijeća uputit će se na usvajanje Pravilnik o dodjeli novčanih nagrada udrugama. Ove godine na taj će se način dodijeliti sredstva za sudjelovanje na manifestacijama u 2018. godini, a početkom 2020. dodijelit će se nagrade za  sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godini. Udruge se neće morati posebno prijavljivati za navedene nagrade iz razloga što se prisutnost udruga na manifestacijama u organizaciji Općine bilježi u Jedinstvenom upravnom odjelu. Za sredstva primljena ovim putem udruge neće morati podnositi izvješća o trošenju sredstava.

2. Osnivanje Sportske zajednice Općine Mala Subotica

Člankom 48. st. 1. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) propisano je da se radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu na području općine osnivaju sportske zajednice. Ona, sukladno članku 76. stavku 2. istog zakona, predlaže općini programe javnih potreba za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna općine. Istim člankom u stavku 5. propisano je da sredstvima za zadovoljavanje javnih potreba u sportu raspolaže sportska zajednica u općini prijenosom iz proračuna općine na račun sportske zajednice. Sportska zajednica pak je, u skladu sa člankom 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), dužna provesti javni poziv za dodjelu sredstava sportskim udrugama, u skladu sa odredbama Uredbe.

Temeljem navedenog potrebno je pristupiti osnivanju sportske zajednice na području Općine Mala Subotica. Osnivanje se očekuje u studenom ove godine. Sportska će zajednica od sljedeće godine umjesto Općine Mala Subotica raspisivati javni poziv za dodjelu sredstava sportskim udrugama, pod istim uvjetima i sa istim obrascima kao što je to bilo u 2018. i 2019. godini. Dakle, obveze sportskih udruga u vezi trošenja javnih financija se ne mijenjaju, već samo naslov kojem odgovaraju za zakonitost trošenja.

Sportska udruga sredstva će dodjeljivati za redovnu djelatnost, manifestacije, turnire, obljetnice i drugo. Ulaganja u infrastrukturu udruge će ove godine predlagati u proračun preko programa mjesnog odbora, a od sljedeće godine to će predlagati sportska zajednica. Osnivanje sportske zajednice ima dugoročniji cilj povezivanja između udruga, dugoročniji plan investicija, biranje najsportaša…

O osnivanju sportske zajednice sportske će udruge biti naknadno obavještene.

3. Izbjegavanje dvostrukog financiranja u provedbi projekata udruga koji se sufinanciraju iz općinskog proračuna

U provjeri izvještaja udruga o utrošenim sredstvima uočeno je da pojedine udruge pravdaju sredstva primljena od Općine sa računima kojima su pravdali sredstva koja su dobili od svojih krovnih zajednica. Također, u medijima su objavljene vijesti o donacijama imovine udrugama od strane tvrtki, a za koju su također Općini pravdana sredstva kao da je ta imovina nabavljena u sklopu projekta. Takva praksa udruga je protuzakonita i povlači prekršajnu odgovornost, a za sobom obvezuje udrugu na povrat sredstava Općini i zabranu prijave na javni poziv Općine u sljedećih 2 do 5 godina. Istaknuto je da je uspostavljena suradnja sa Međimurskom županijom upravo radi sprječavanja ovakvog pranja novca. Od dana održavanja ovog sastanka sve će uočene nepravilnosti biti sankcionirane u skladu sa Zakonom o udrugama, Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zakonom o proračunu i Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Također, ako se uoči da bilo koja udruga nije FINI u zakonskom roku podnijela financijsko izvješće podnijet će se prijava Ministarstvu financija.

Nadalje, udruge su obaviještene da bez dozvole Općine ne smiju obavljati nikakve preinake u prostorijama koje koriste ako su iste u vlasništvu Općine Mala Subotica. Dakle, nije dozvoljeno izmještanje nikakvih instalacija (vode, plina, struje), postavljanja ili rušenja zidova, podova, vrata i slično, bez iznimke. Općinskom vijeću uskoro bi trebala na usvajanje biti upućena odluka kojom će se urediti korištenje općinskih prostorija kao i pravilnik za provedbu javnog natječaja za najam od strane udruga, o čemu će udruge biti pravovremeno obaviještene.

Općina više neće dodjeljivati sredstva za pehare niti će biti omogućena nabava robe udrugama izravno u dućanima na teret Općine. Javni poziv za dodjelu sredstava provodi se već nekoliko godina i odgovornost je udruge da sve svoje rashode planira u skladu sa programom rada. Dakle, nedopustivo je da udruga “zaboravi” da ima godišnjicu, da planira turnir, a ne planira pehare, i slično. Greške pojedinaca u udruzi, namjerne ili slučajne, neće se podmirivati iz javnih sredstava.

4. Organizacija Božićnog sajma Općine Mala Subotica 2019. godine

Prošle godine Općina je organizirala Božićni sajam koji je trebao imati humanitarni karakter. Naime, dogovoreno je sa udrugama da će Općina kupiti repromaterijal za obroke i pića koja će se prodavati na sajmu u organizaciji udruga, a da će se sav prihod namijeniti za donaciju Ivanu Sabolu. Međutim, kad su udruge uplatile sredstva, uočeno da je postoji velik nesrazmjer između nabavljene robe i prikupljenih sredstava. Na primjer, jedna je udruga uplatila samo 300,00 kn donacija, iako je prodala hranu čija je nabavna vrijednost premašivala 1.000,00 kn. Ovakvo ponašanje je za svaku osudu i baca ljagu na sve sudionike Božićnog sajma koji su prodavali vlastite proizvode bez učešća Općine i koji su donirali svu zaradu, a ne samo dio. Stoga su na sastanku sve udruge obaviještene da Općina više neće financirati nabavu nikakvog repromaterijala za Božićni sajam, a udruge su slobodne prodavati vlastitu hranu i piće i svu si zaradu zadržati za svoje potrebe. Općina će osigurati jedino štandove te struju.

Udruge su pozvane da dostave svoje programe za Advent kako bi se na zajedničkom plakatu oglasili svi općinski događaji.

5. Ostala pitanja

Dane sela organizira svako vijeće mjesnog odbora pojedinačno. Mjesni odbor raspolaže određenom svotom. Mjesni odbor sam odlučuje hoće li organizaciju Dana sela povjeriti nekoj od udruga. Udruga je dužna mjesnom odboru pravdati sva utrošena sredstva do limita koje određuje Općinsko vijeće. Iz navedenih sredstava moraju se podmiriti svi troškovi organizacije, jer se višak troškova neće podmirivati iz javnih sredstava.

2020. godine Općina Mala Subotica će sama, putem Jedinstvenog upravnog odjela, organizirati Dane Općine, odnosno organizacija Dana Općine se više neće povjeravati udrugama.

Ovi zaključci bit će objavljeni na web stranici Općine Mala Subotica te će biti dostavljeni svakoj udruzi sa sjedištem na području Općine.

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.