Temeljem Statuta Dječjeg vrtića Potočnica (KLASA: 601-01-14-01, URBROJ: 2109-250/14-41) i Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Potočnica (KLASA: 601-01/19-01-01, URBROJ: 2109-93/19-01-123), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočnica na 29. sjednici održanoj dana 22.3.2021. donosi:

           ODLUKU O OBJAVI OBAVIJESTI O UPISIMA DJECE U DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

I.

Obavijest o upisima djece objavljuje se na mrežnim stranicama Vrtića i na oglasnoj ploči Vrtića.

II.

Ovom odlukom utvrđuje se Obavijest o upisima djece koja će se objaviti na mrežnoj stranici Vrtića i na oglasnoj ploči Vrtića.

“Zahtjev za upis djece u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, upitnik za roditelje i ostala obvezna navedena dokumentacija šalju se na:

e- mail: potocnica51@gmail.com  

ili poštom na adresu: Dječji vrtić Potočnica, Glavna 55 A, 40321 Mala Subotica

– u vremenu od 26. travnja 2021. do 7. svibnja 2021. godine

Prijavu za upis u program predškole moguće je izvršiti do 20. rujna 2021.godine

Roditelj odnosno skrbnik koji po prvi put prijavljuje dijete dužan je u upisnom roku predati zahtjev s potrebnom dokumentacijom.

III.

Ovom Odlukom utvrđuje se obavijest o vrsti programa, uvjetima upisa, načinu ostvarivanja prednosti pri upisu koja će se objaviti na mrežnim stranicama Vrtića i na oglasnim pločama matičnog objekta, a koja je prilog (1) ovoj Odluci.

IV.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

KLASA: 601-01/21-01-01

URBROJ: 2109-93/21-01-22

Mala Subotica, 22.3.2021. godine