REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/2
Urbroj: 2109/10-01-17-01
Mala Subotica, 10. travnja 2017. godine

Na temelju članka 34. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15) i članka 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15),

S A Z I V A M

32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 19. travnja 2017. godine (srijeda) s početkom u 18:30 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/a.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prihvaćanje zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica

2. Donošenje Odluke o prodaji k.č. 1356/91 k.o. Palovec
3. Donošenje Odluke o prodaji izgrađenog građevinskog zemljišta u Romskom naselju Piškorovec
4. Odluka o ukidanja statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste u naselju Piškorovec

5. Informacije
a) Stanje sigurnosti za veljaču 2017. godine.

 

Molim da se sjednici obavezno odazovete.

Predsjednica Općinskog vijeća
Danica Glad