REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2109/10-01-17-01
Mala Subotica, 16. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 34. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15) i članka 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15),

S A Z I V A M

31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 22. ožujka 2017. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/a.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prihvaćanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica

2. Donošenje IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica

3. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Mala Subotica unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine

4. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Mala Subotica

5. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2017. godinu

6. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mala Subotica za 2016. godinu

7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića “Potočnica“ Mala Subotica za 2016. godinu

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2016. godinu

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2016. godinu

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2016. godinu

12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2016. godini

13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Mala Subotica u 2016. godini

15. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o stanju provedbe Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2016. godinu

16. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Mala Subotica

Napomena: Uvid u dokumente moguće je obaviti u općinskoj vijećnici svaki radni dan od 07.00 do 16.00 sati, a na zahtjev mogu se dostaviti putem e-maila
17. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća i izvješća o radu za 2016. godinu i Plana rada i financijskog plana za 2017. godinu:
a) Dobrovoljno vatrogasno društvo Palovec

b) Dobrovoljno vatrogasno društvo Držimurec-Strelec

c) Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ

18. Informacije
a) Informacija o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan 31.12.2016. godine

b) Odluka o izboru najpovoljnije ponude za radove na uređenju vanjskog prostora Doma kulture u Maloj Subotici
c) Međimurske vode d.o.o. – Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01. do 31.12.2016. i Obavijest o količini otpadnih voda dopremljenih s područja Općine Mala Subotica od 01.01. do 31.12.2016.
d) Stanje sigurnosti za prosinac 2016. i siječanj 2017. godine
19. Razno.

Molim da se sjednici obavezno odazovete.

Predsjednica Općinskog vijeća
Danica Glad