REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/16-01/5
URBROJ:2109/10-01-16-01
Mala Subotica, 10.11.2016.

Na temelju članka 34. stavka 2. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15) i članka 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15),

SAZIVAM

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 15.11.2016.godine (utorak)
s početkom u 18:00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/a.

za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 28.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Mala Subotica od
2015. do 2020. godinu (konačni prijedlog nacrta Plana nalazi se na web stranicama Općine)..                   2-odluka-o-usvajanju-srp
3. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica..                                               3-pravilnik-o-financiranju-javnih-potreba-opcine-mala-subotica
4. Donošenje Odluke o ažuriranju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Mala Subotica.. 4-odluka-o-azuriranju-procjene-ugrozenosti-2016
5. Donošenje Odluke o ažuriranju Plana zaštite i spašavanja Općine Mala Subotica..5-odluka-o-azuriranju-plana-zastite-i-spasavanja-2016
6. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu Ugovora o zakupu:
a) Mandica Markovinović-Kramar..6a-odluka-o-prijenosu-ugovora-mandica-markovinovic-kramar
b) Vladimir Mađarić..6b-odluka-o-prijenosu-ugovora-vladimir-madaric
c) Anica Belić..6c-odluka-o-prijenosu-ugovora-anica-belic
d) Suzana Bubek..6d-odluka-o-prijenosu-ugovora-suzana-bubek
7. Donošenje Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Mala Subotica..7-odluka-o-upravljanju-grobljima
8. Zaključak o određivanju suca porotnika Općinskog suda Čakovec i suca porotnika za mladež Općinskog suda Čakovec..8-zakljucak-o-prijedlogu-za-imenovanje-suca-porotnika-2016
9. Zaključak o imenovanju člana Uprave groblja Općine Mala Subotica..9-zakljucak-o-imenovanju-clana-uprave-groblja-opcine-mala-subotica
10. Donošenje Odluke o donaciji za obnovu Vukovarskog vodotornja..10-odluka-o-donaciji

Molim da se sjednici obavezno odazovete.

PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća:

Danica Glad