REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/16-01/1
URBROJ:2109/10-01-16-01
Mala Subotica, 10.03.2016.

Na temelju članka 34. stavka 2. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasnik Međimurske županije broj 12/15) i članka 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica (Službeni glasnik Međimurske županije broj 12/15),

SAZIVAM

25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 15.03.2016.godine (utorak) s početkom u 18:30 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/A.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2015.godinu
3. Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan 31.12.2015.
4. Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2015. godine
5. Prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda iz 2015.godine
6. Prijedlog Odluke o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića “Potočnica“ Mala Subotica za 2015.godinu
7. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
8. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra imovine Općine Mala Subotica
9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u Općini
Mala Subotica za 2015.godinu
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa javnih potreba sportskim društvima Općine Mala Subotica za 2015.godinu
11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Mala Subotica za 2015.godinu
12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2015.godinu
13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2015.godinunja komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2015.godinu

14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2015. godini
15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka II. Sporazuma o osnivanju JVP-Čakovec istupanjem grada Preloga iz Sporazuma
16. Prijedlog Odluke o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima
od požara
17. Prijedlog Odluke o ažuriranju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Mala Subotica
18. Prijedlog Odluke o ažuriranju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za Općinu Mala Subotica
19. Prijedlog Izmjena i dopuna Smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mala Subotica za 2016.godinu
20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mala Subotica za 2015.godinu
21. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD- a za 2015.godinu
22. Zaključak o potvrđivanju Planova rada DVD-a za 2016.godinu

Molim da se sjednici obavezno odazovete.

PREDSJEDNICA :
Općinskog vijeća:
Danica Glad