REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/10
URBROJ:2109/10-01-15-01
Mala Subotica, 13.11.2015.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15) i članka 66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15),

SAZIVAM

22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 18.11.2015.godine (srijeda ) s početkom u 18:00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/A.
DNEVNI RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 21. Sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Donošenje Odluke o usvajanju III. Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Mala Subotica
3. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Mala Subotica
4. Prijedlog Odluke o naknadama troškova vijećnika Općinskog vijeća Mala Subotica, članova VMO, članova radnih tijela i djelatnika Općine Mala Subotica
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Potočnica“
Mala Subotica za pedagošku godinu 2014/2015 ( mail )
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg Plana i izvedbenog Programa rada za pedagošku godinu 2015/2016 Dječjeg vrtića “Potočnica“ Mala Subotica ( mail )
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog plana za 2016 Dječjeg vrtića “Potočnica“ Mala Subotica ( mail )

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete.
PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća :

Danica Glad