REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/ 8
URBROJ:2109/10-01-15-01
Mala Subotica, 08.09.2015.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/13 i 10/13) i članka 64. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13),

SAZIVAM

20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 11.09.2015.godine (petak ) s početkom u 18:00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/A.
DNEVNI RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 18. i 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica

2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015.godine. -> Polugodišnji obr. proračuna 2015.

3. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračun Općine Mala Subotica za 2015.godinu. ->1. Rebalans proračuna

4. Prijedlog Statuta Općine Mala Subotica

5. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica

6. Prijedlog Odluke o postupku provedbe izbora za članove VMO na području Općine
Mala Subotica

7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta na području Općine Mala Subotica radi reguliranja granica nerazvrstanih cesta -> Odluka o prodaji nekretnina uz nerazvrstane ceste

8. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na k.o. Benkovec uz nerazvrstanu cestu

-> Odluka o prodaji nekretnina k.o. Benkovec ( Stjepan Fažon )

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete.
PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća : Danica Glad