REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/ 5
URBROJ:2109/10-01-15-03
Mala Subotica, 18.6.2015.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/13 i 10/13) i članka 64. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13),

SAZIVAM

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 23.06.2015.godine (utorak) s početkom u 19:00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/A.

DNEVNI RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Prijedlog Statuta Općine Mala Subotica
3. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
4. Prijedlog Odluke o postupku provedbe izbora za članove VMO na području Općine Mala Subotica
5. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „ Zone poduzetništva“ Mala Subotica
6. Prijedlog dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica
7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica
8. Prijedlog Odluke o financiranju političkih aktivnosti u 2015.godine
9. Problematika smještaja djece u Dječji vrtić „Potočnica“ Mala Subotica za vrtićku godinu 2015/2016.

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete.

PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća :

Danica Glad