Dana 9.6.2020. godine s početkom u 18.00 sati u Domu kulture u Maloj Subotici, Glavna 29, održat će se 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica,
 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2019. godinu,
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa  gradnje objekata komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2019. godinu,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa  održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2019. godinu,
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi  financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2019. godinu,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2019. godini,
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu,
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica za 2019. godinu,
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o stanju provedbe Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2019. godinu,
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika o stanju zaštite od požara za 2019. godinu
 12. Donošenje Odluke o dopuni odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava Grada Čakovca nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca  
 13. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Općine Mala Subotica na korištenje udrugama
 14. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Mala Subotica,
 15. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnina u vlasništvu NK “Omladinac” Držimurec-Strelec na Općinu Mala Subotica
 16. Donošenje Odluke o financiranju političkih aktivnosti u 2020. godini
 17. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica u 2020. godini
 18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa HP-Hrvatskom poštom d.d.
 19. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Mala Subotica
 20. Donošenje Odluke o prekidu zajedničkog obavljanja komunalnog redarstva sa Općinom Pribislavec
 21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Mala Subotica
 22. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Mala Subotica u 2020. godini
 23. Informacije o stanju sigurnosti za 12/2019-04/2020

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje: