Dana 13.02.2020. godine s početkom u 18.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
  2. Donošenje izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica,
  3. Donošenje izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
  4. Donošenje izmjena Odluke o postupku provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mala Subotica
  5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Mala Subotica
  6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnina u vlasništvu NK “Dinamo” Palovec na Općinu Mala Subotica
  7. Donošenje Odluke korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Mala Subotica
  8. Donošenje Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/05, 13/07, 13/13, 15/15, 3/17, 16/18)
  9. Donošenje Pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 11/05, 24/10, 19/18)

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje: