Na temelju Zapisnika o procjeni kvalitete prijava na Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Mala Subotica iz Proračuna Općine Mala Subotica za 2016. godinu (klasa: 402-01/1601/01, urbroj: 2109/10-03-16-29 od 03.10.2016. godine) Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica objavljuje prijedlog Odluke o odobrenju iznosa sredstava financijskih potpora za javne potrebe Općine Mala Subotica iz Proračuna Općine Mala Subotica za 2016. godinu.

Žalba se može podnijeti općinskom načelniku Općine Mala Subotica u roku od 8 dana od dana objave prijedloga Odluke na web stranici Općine Mala Subotica, u skladu sa točkom 11. Javnog natječaja za financiranje javnih potreba Općine Mala Subotica iz Proračuna Općine Mala Subotica za 2016. godinu.

Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica
Referent za opće i upravne poslove
Mirjana Sečan

prijedlog-odluke-nacelnika-o-financiranju-udruga-2016 prijedlog-odluke-jedinstvenog-upravnog-odjela-o-financiranju-udruga-2016

prijedlog-odluke-jedinstvenog-upravnog-odjela-o-financiranju-udruga-2016