Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji obrađuju površine na katastarskim općinama Mala Subotica, Benkovec, Jurčevec, Palovec, Strelec, Držimurec, Štefanec i Podbrest (dio koji se odnosi na Sveti Križ) da od utorka 04.09.2012. do utorak 18.09.2012. u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29/A, svaki radni dan od 08.00 do 13.00 sati mogu prijaviti štetu od elementarne nepogode – suše. Šteta se može prijaviti ukoliko je veća od 30% prosječnog trogodišnjeg prinosa.   Prijavi je potrebno priložiti OIB prijavitelja te kopiju Zahtjeva za potporu za 2012. g. (takozvanu potvrdu iz Arkoda, odnosno Upisnika) ili ukoliko istu ne  posjeduje, može dostaviti kopiju katastarskog izvadka za katastarske čestice za koje se prijavljuje šteta (javna isprava ili e-izvadak iz katastra). Prijavitelji štete prilikom prijave dužni su potpisati Izjavu da poljoprivredne kulture nisu osigurane kod osiguravateljskog društva. Prijave poljoprivrednika koji su već prijavili štetu od mraza ili tuče u 2012. godini nakon isteka roka za prijave korigirati će se prema već prijavljenoj šteti prema uputi Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Međimurske županije. Obrazac prijave štete može se dobiti u Uredu Općine Mala Subotica ili skinuti sa web-stranicama Općine i popunjeni dostaviti u Općinu Mala Subotica, Glavna 29/A. Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Mala Subotica obići će prijavljene površine u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava.
.
.
Obrazac možete preuzeti klikom ovdje