Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29/A, 40 321 Mala Subotica.

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik u uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine (Mala Subotica, Glavna 29/A). Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na broj 040/631-705, pri čemu se o zahtjevu sastavlja službena zabilješka. Službenik za informiranje Općine Mala Subotica je referent za opće i upravne poslove Mirjana Sečan, tel.: 040/631-705, fax: 040/631-500, mob. 099 629 8493; email: referent@opcina-mala-subotica.hr.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Dominik Palfi

Odluka o imenovanju službene osobe za informiranje 2021.

Odluka o imenovanju službene osobe za informiranje 2017

Odluka o ustroju kataloga informacija Općine Mala Subotica i imenovanju službenika za informiranje (PDF)

Zahtjev za pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade

 

IZVJEŠĆA:

Godisnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

DOKUMENTI PREMA ZAKONU O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA (“NARODNE NOVINE” BROJ 17/19):