REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:402-01/16-01/1
URBROJ:2109/10-03-16-01
Mala Subotica, 6.4.2016.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), te članka 43. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 12/15), Općinski načelnik Općine
Mala Subotica, dana 26.1.2016. godine donio je

P R A V I L N I K
o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i postupak za dodjelu i korištenje sredstava organizacijama civilnog društva čije programske ili projektne aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Mala Subotica u skladu s javnim pozivom ili natječajem za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba Općine Mala Subotica za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Mala Subotica, a sadrži mjerila, uvjete za izbor, postupak dodjele sredstava organizacijama civilnog društva, neprofitnim organizacijama i građanskim inicijativama.
Članak 2.
Općina Mala Subotica će radi ostvarenja ciljeva iz razvojnih i strateških dokumenata Općine Mala Subotica, te zadovoljenja javnih potreba definiranih pojedinačnim zakonima, kojima se određuju javne potrebe u jedinicama lokalne samouprave u pojedinom području, putem Jedinstvenog upravnog odjela pružati stručnu i financijsku potporu programima i projektima te inicijativama udruga i drugih subjekata koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, volonterstvo, a ujedno dovode do ostvarenja ciljeva definiranih javnim pozivima i natječajima koje će raspisivati.

Članak 3.
Općina Mala Subotica će pružati financijsku potporu višegodišnjim i jednogodišnjim programima te projektima organizacija civilnog društva i inicijativama građana, oglašavanjem putem javnih natječaja i poziva za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba Općine Mala Subotica i to u području:
kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja, te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti na području Općine Mala Subotica.
Osim višegodišnjih i jednogodišnjih programa i projekata Općina Mala Subotica će prema uvjetima iz ovog Pravilnika, pružati financijsku potporu za jednokratne, jednodnevne i višednevne manifestacije kulturnog i sportskog karaktera čije će ostvarenje povećati turističku ponudu Općine Mala Subotica.

Članak 4.
Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom
razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti
jednogodišnji i višegodišnji, a Općina Mala Subotica će natječajima i javnim pozivima poticati
organizacije civilnog društva na izradu višegodišnjih programa u svrhu izgradnje kapaciteta i razvoja civilnoga društva u Općini Mala Subotica.
Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ka ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, a vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.
Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije
civilnog društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine Mala Subotica i razvoja Općine Mala Subotica općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.
Građanske inicijative predstavljaju skup aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog
problema na dijelu ili cijelom području Općine Mala Subotica osmisli i provodi dio građana Općine Mala Subotica okupljenih u udrugu, školu i sl., u pravilu su komunalnog ili
humanitarnog karaktera, a cilj im je podizanje razine kvalitete življenja u zajednici kroz
poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala.

I. UVJETI ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE MALA SUBOTICA

Članak 5.
Općina Mala Subotica dodjeljuje sredstva potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet:
• da imaju registrirano sjedište djelovanja u Republici Hrvatskoj i da su upisani u odgovarajući Registar,
• da su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva ili neprofitne organizacije) ili organizirani u građansku inicijativu,
• da svojim programima i svojim djelovanjem promiču vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, te provode djelatnosti usmjerene općem / javnom dobru, potrebama zajednice i postizanju održivog razvoja,
• da njihov program / projekt / inicijativa, koji prijave na javni poziv / natječaj Općine Mala Subotica, budu ocijenjeni kao značajni (kvalitetni, inovativni i korisni) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Općine Mala Subotica.

Članak 6.
Općina Mala Subotica u okviru programa, projekata, manifestacija i inicijativa neće financirati programe organizacija koje se financiraju po posebnim propisima, strukovnih udruga, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim pozivom i natječajem.

III. RASPISIVANJE I UVJETI JAVNOG POZIVA I NATJEČAJA

Članak 7.
Općina Mala Subotica će putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica u roku od 30 dana od donošenja proračuna Općine Mala Subotica objaviti na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Mala Subotica, javni poziv za predlaganje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba Općine Mala Subotica, odnosno natječaj za manifestacije i građanske inicijative za kalendarsku godinu.
Javni poziv / natječaj biti će otvoreni od 15 do 30 dana od dana objave, što će biti definirano raspisanim pozivom ili natječajem.

Članak 8.
Natječajem će biti utvrđeni područje financiranja, prioriteti, uvjeti za javljanje i provedbu, obveza sufinanciranja od strane Korisnika, obveza Korisnika glede vidljivosti financiranja od strane Općine Mala Subotica, obveza partnerstva i dr.
Za izradu, objavu i provedbu natječaja za Općinu Mala Subotica zaduženi su Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica te općinski načelnik – u okviru svojih ovlasti.

Članak 9.
Općina Mala Subotica će ovim Pravilnikom definirati prihvatljive i neprihvatljive troškove programa i projekata, što će naknadno biti definirano samim Javnim pozivom i natječajima te za svako pojedino područje iz javnog poziva, kao i ugovorom kojega će s Općinom Mala Subotica potpisati svaki Korisnik sredstava proračuna.
Kao prilog financijskom planu programa, projekta, manifestacije ili inicijative dostavljaju se dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (odluka nadležnog tijela Korisnika o utvrđivanju programa, projekta, manifestacije ili inicijative, ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.).

Članak 10.
Općina Mala Subotica će ugovorom o sufinanciranju definirati da su Korisnici sredstava općinskog proračuna u programima za zadovoljenje javnih potreba Općine
Mala Subotica dužni zajednici, iz čijih se prihoda financira njihova aktivnost – vratiti uložena sredstva na način da Općini Mala Subotica pruže svoju uslugu bez naknade, i to kroz sudjelovanje u kulturnim manifestacijama i programima Općine Mala Subotica ili njezinih ustanova tijekom godine, sudjelovanju u akcijama čišćenja područja općine Mala Subotica, otklanjanja posljedica nepogoda i slično.

Članak 11.
Uz tekst javnog poziva, kao obvezna dokumentacija, na internetskim stranicama Općine Mala Subotica objavljuju se:
• ovaj Pravilnik,
• kriteriji vrednovanja prijedloga programa/projekata/manifestacija i građanskih inicijativa za zadovoljenje javnih potreba Općine Mala Subotica,
• odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje programa
• upute za prijavitelje,
• obrasci za prijavu (opisni, proračun,)
• izjava o partnerstvu (ako je partnerstvo propisano u javnom pozivu ili natječaju),
• obrazac ugovora (primjer) te
• obrasci za izvještavanje (opisno, financijsko).

Članak 12.
Formalni uvjeti natječaja su u pravilu – između ostalih i:
• da je prijava poslana u propisanom roku,
• da su prijavitelji (partner/i) upisani u odgovarajući matični registar, što se dokazuje Izvatkom iz registra koji ne može biti stariji od godine dana od datuma prijave na natječaj (Registar udruga, Zakladna odnosno fundacijska knjiga, Sudski registar) da su prijavitelji (partner/i), ako su udruge, upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija (da imaju RNO broj),
• da su prijavitelji (partner/i) održavali redovite sastanke tijela što se dokazuje zapisnikom sa posljednje održane sjednice,
• da prijavitelji (partner/i) imaju osobni identifikacijski broj, što se dokazuje potvrdom o OIB-u,
• da su prijavitelji (partner/i) pravodobno i u cijelosti ispunili ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, neovisno o tome tko je financirao njihovu provedbu, što se dokazuje Izjavom ovlaštene osobe za zastupanje koju daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću,
• da prijavitelji (partner/i) vode uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i da su na vrijeme predali sva potrebna izvješća (podaci dostupni Općini Mala Subotica putem uvida u Registar neprofitnih organizacija),
• da prijavitelj aktivno djeluje u relevantnom području onoliko vremena koliko je to propisano natječajem,
• da je prijava poslana na propisanim obrascima,
• da je prijava ispunjena putem računala te poslana u papirnatom i elektroničkom obliku, sukladno uputama za prijavu.

Članak 13.
Obvezni obrasci za prijavu su:
• opisni obrazac,
• obrazac proračuna,
Obrasci se popunjavaju putem računala te šalju u papirnatom i elektroničkom obliku.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom organizacije.
Dokumentacija za prijavu u papirnatom i u elektroničkom (na CD-u) obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u pisarnici Općine Mala Subotica), uz napomenu (npr. naziv natječaja – NE OTVARATI).

IV. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA

Članak 14.
Financijske potpore koje odobrava Općina Mala Subotica bespovratna su sredstva, osim ako u objavljenim natječajima ili pozivima nije drugačije uređeno.
Postupak za dodjelu financijskih potpora odnosno bespovratnih sredstava ne smatra se upravnim postupkom pa se tako niti odluke tijela Općine Mala Subotica u postupku dodjele bespovratnih sredstava ne smatraju upravnim aktima.

Članak 15.
Postupak odlučivanja o odobravanju financijskih potpora putem javnih natječaja i poziva provodi se u tri koraka:
1. provjera ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ili poziva,
2. procjena kvalitete prijava,
3. donošenje odluke o odobravanju financijske potpore.

Prvi korak: Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja
Nakon zaključivanja svakog od objavljenih natječaja ili poziva Općina Mala Subotica će, putem Jedinstvenog upravnog odjela organizirati otvaranje zaprimljenih prijava. Pri otvaranju prijava utvrdit će se prijave koje su zadovoljile i one koje nisu zadovoljile propisane uvjete poziva, odnosno natječaja. Na taj način obavit će se prvi krug izbora zaprimljenih prijava. U daljnji postupak upućuju se samo prijave koje zadovolje sve propisane uvjete natječaja. Prijavitelji koji nisu poslali svoje prijave u skladu s uvjetima natječaja o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku.

Drugi korak: Procjena kvalitete prijava i “čišćenje” troškovnika
Prijave koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja upućuju se na procjenjivanje Povjerenstvu za procjenu programa / projekata / manifestacija / inicijativa (u nastavku teksta: Povjerenstvo) koje sukladno kriterijima ocjenjuje sve pristigle prijedloge, a sastoji se od 3 člana. Tehničku podršku Povjerenstvu pruža službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica. Sastav Povjerenstva na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica svojom odlukom utvrđuje općinski načelnik Općine Mala Subotica.
Članovi Povjerenstva u obvezi su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o sprječavanju mogućeg sukoba interesa prilikom sudjelovanja u postupku procjenjivanja zaprimljenih prijava.
Povjerenstvo će temeljem uvida u dostavljenu dokumentaciju (prijedlog financijskog plana i ponude) utvrditi i objektivnost prijedloga te eventualno zatražiti “čišćenje” prijedloga financijskog plana, ukoliko utvrdi da neki navedeni troškovi prijedlogom nisu realno iskazani.

Treći korak: Donošenje odluka o odobravanju potpora
Povjerenstvo nakon obavljene procjene upućuje putem JUO Općine Mala Subotica općinskom načelniku Općine Mala Subotica svoj prijedlog za odobravanje iznosa financijskih potpora za financiranje odabranih prijava i projekata u svakom programskom području s popisom procjenjivanih prijava, prikazom odobrenih projekata i obrazloženjem za one kojima nije odobrena potpora.
Općinski načelnik Općine Mala Subotica razmatra zaprimljene prijedloge Povjerenstva o odobravanju financijskih potpora u pojedinim programskim područjima te donosi konačnu odluku o odobravanju iznosa sredstava za financijske potpore u svakom programskom području.
Općinski načelnik Općine Mala Subotica donosi odluku iz stavka 2. ovoga članka u roku 15 dana od dana zaprimanja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka.
Odluka općinskog načelnika o odobravanju iznosa sredstava za financijske potpore u svakom programskom području smatra se prihvatljivom ukoliko je pojedino programsko područje u okviru planiranih stavaka proračuna Općine Mala Subotica za tekuću godinu u kojoj se objavljuje javni poziv/natječaj, odnosno programa javnih potreba za svako pojedino programsko područje.
Općinski načelnik Općine Mala Subotica može ne prihvatiti prijedlog Povjerenstva ukoliko prijave nisu u skladu s objavljenim ciljevima svakog od programskih područja.
Sve organizacije čije su prijave bile u postupku procjenjivanja obavještavaju se o rezultatima u pisanom obliku, a rezultati se objavljuju na službenim mrežnim stranicama Općine Mala Subotica i u drugim oblicima javnog izvještavanja o radu Općine Mala Subotica.
V. UDIO SUFINANCIRANJA IZ DRUGIH IZVORA, PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA I
POTPISIVANJE UGOVORA O FINANCIJSKOJ POTPORI OPĆINE MALA SUBOTICA

Članak 16.
Općina Mala Subotica će s Korisnicima kojima je odobrena financijska potpora putem javnog poziva/natječaja u roku od 15 dana od dana zaključenja javnog poziva / natječaja zaključiti ugovore o financijskoj potpori za provedbu programa, projekta, manifestacije ili inicijative.
Općina Mala Subotica će ugovore o međusobnom odnosu, pravima i obvezama potpisnika sklopiti i sa organizacijama kojima će se sredstva dodijeliti tijekom godine, na temelju odluke općinskog načelnika iz članka 15. pod uvjetom da je ispoštovana odredba članka 42. ovoga Pravilnika.
Javni poziv / natječaj smatra se zaključenim osmoga dana od donošenja konačne odluke općinskog načelnika Općine Mala Subotica iz članka 15. ovoga Pravilnika.

Članak 17.
Ugovorom će se utvrditi visina financijske potpore sukladno iznosu definiranom u odluci iz članka 15. ovoga Pravilnika, programom javnih potreba, odnosno proračunom Općine Mala Subotica, predmet ugovora, vrijeme trajanja potpore, oblike financijskoga jamstva Korisnika za iznos odobrenih sredstava (kod specifičnih oblika potpore), način izvještavanja o provedbi potpore, vrednovanje provedbe i rezultata potpore, postupak za povrat neutrošenih i/ili nenamjenski utrošenih sredstava financijske potpore od strane Korisnika te odredbe o razlozima i uvjetima za otkazivanje i raskid ugovora u slučaju kršenja ili neizvršavanja odredbi ugovora, obavezi Korisnika o vraćanju sredstava u slučaju otkazivanja ili raskida ugovora zbog krivnje Korisnika i odredbe o primjeni propisa te o mjesnoj nadležnosti suda u slučaju spora.

Članak 18.
Odobrena sredstva financijske potpore Korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa utvrđenog ugovorom.
Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.

Članak 19.
Prihvatljivim troškovima smatraju se svi troškovi direktno povezani s provedbom prihvaćenih programa i projekata. Ovisno o vrsti programa i projekta koji se provodi, sljedeći troškovi smatraju se prihvatljivim i biti će financirani iz proračuna Općine Mala Subotica:
• bruto plaće i honorari voditelja programa / projekta u maksimalnom iznosu do 15% ukupnog iznosa dodijeljenog iz proračuna Općine Mala Subotica,
• troškovi vanjskih usluga i suradnika, ukoliko su odobreni proračunom programa / projekta,
• troškovi edukacije i stručnog usavršavanja u skladu s odobrenim proračunom programa / projekta,
• nabava uredskog, stručnog i ostalog potrošnog materijala neophodnog za realizaciju programa i projekta,
• troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i promidžbe, uz uvjet poštovanja uvjeta vidljivosti i navođenja Općine Mala Subotica kao davatelja financijskih sredstava,
• troškove prehrane sudionika manifestacije (do 25 % od ukupnog proračuna udruge).
• najam prostora za redovan rad udruge,

• najam i kupnja opreme, nošnji, uniformi, instrumenata ili drugih potreba za realizaciju aktivnosti u okviru djelatnosti za koju je prijavitelj registriran (nije dopušteno udrugama u sportu na teret proračuna Općine Mala Subotica nabavljati ugostiteljsku opremu),
• usluge smještaja isključivo za višednevne i međunarodne programe koji se istovremeno ne financiraju i iz proračuna Sabora Kulture RH odnosno partnera
koji poziva .
• troškovi prijevoza na smotre i natjecanja od posebnog društvenog interesa,
• Indirektni troškovi (energija, voda i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani isključivo sa provedbom programa) u maksimalnom iznosu od 20% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Općine Mala Subotica.

Članak 20.
Neprihvatljivim troškovima, odnosno troškovima koji se ne mogu financirati sredstvima proračuna, smatraju se:
• troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića,
• troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa),
• troškovi računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga.

Članak 21.
Sredstva odobrena ugovorom mogu se koristiti za drugu namjenu samo iznimno, ukoliko postoje opravdani razlozi nemogućnosti realizacije prvotno utvrđenog programa koju Korisnik sredstva mora pisano obrazložiti i uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika Općine Mala Subotica.
Prenamjena sredstava definirat će se sklapanjem aneksa ugovora.

Članak 22.
Općina Mala Subotica će od Korisnika potpore u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da Korisnik:
• nije realizirao program i projekt utvrđen proračunom projekta / programa i ugovorom,
• nije utrošio sva odobrena sredstva,
• sredstva nije koristio namjenski,
• iz neopravdanih razloga nije podnio cjelovito izvješće u propisanom roku.
Općina Mala Subotica neće zatražiti povrat sredstava u slučaju kada je iznos neutrošenih sredstava manji od 100,00 kn (sto kuna).

Članak 23.
U slučaju neizvršavanja ugovornih obaveza od strane Korisnika i/ili nemogućnosti izvršenja povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava, Općina Mala Subotica će raskinuti ugovor te u najkraćem roku pokrenuti ovršni postupak radi naplate potraživanja. Od Korisnika potpore Općine Mala Subotica očekuje se odgovorno i transparentno korištenje financijskih sredstava iz javnih izvora kroz uvođenje sustava kvalitete djelovanja i učinkovitog organizacijskog ustroja, koji će na primjereni način voditi računa o izbjegavanju sukoba interesa.

Članak 24.
U natječajnim uvjetima i u tekstu ugovora treba, između ostalog, biti jasno istaknuto da Korisnik bespovratnih sredstava iz javnih izvora za provođenje projekta, programa, manifestacije ili inicijative od interesa za opće dobro neće sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, neće davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Članak 25.
Ukoliko je tako definirano samim natječajem ili pozivom prijavitelji su, prije potpisivanja ugovora, dužni Općini Mala Subotica dostaviti:
• dokument kojim se potvrđuje da osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja i voditelj projekta nisu kažnjavani, ovisno o relevantnom natječajnom području,
• izvornike dokumentacije na uvid (u slučaju svih dokumenata koji su prilikom prijave dostavljeni u preslikama).

Članak 26.
U svim područjima i svim vrstama poziva ili natječaja propisuje se obveza sufinanciranja prijedloga iz drugih izvora, u minimalnom iznosu od 30% od ukupnog iznosa koji se traži od Općine Mala Subotica za provedbu aktivnosti, koji kod prijave svih manifestacija i građanskih inicijativa te kod programa u sportu mogu biti iskazani i kroz volonterski rad članova, na način da se jedan sat rada volontera prikaže kao iznos vlastitih sredstava u visini od 50,00 kn.

VI. VRIJEME TRAJANJA POTPORE OPĆINE MALA SUBOTICA

Članak 27.
Sve potpore koje Općina Mala Subotica dodjeljuje putem javnih poziva i natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim višegodišnjih potpora koje se odobravaju na rok do tri (3) godine, što će se definirati samim natječajem i javnim pozivom.
Višegodišnje potpore iz stavka 1. ovog članka ugovaraju se na godišnjoj razini, s propisanim programskim i financijskim vrednovanjem korištenja financijske potpore Općine Mala Subotica u prethodnom vremenskom razdoblju.
Korisnici kojima Općina Mala Subotica odobri višegodišnju potporu iz stavka 1. ovog članka mogu tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek za godinu nakon završetka prethodne višegodišnje potpore Općine Mala Subotica.
Nastavak financiranja višegodišnjeg programa i iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u okviru tog programa u tekućoj godini, o čemu odluku donosi općinski načelnik u okviru prijedloga Proračuna, a na prijedlog Povjerenstva za pojedino programsko područje.
Općina Mala Subotica će poticati Korisnike višegodišnjih potpora na izradu programa samofinanciranja koji će omogućiti njihovu održivost i razvoj.
Članak 28.
Korisnici višegodišnjih potpora Općine Mala Subotica mogu se u periodu trajanja te potpore javiti na druge natječaje i pozive Općine Mala Subotica isključivo kroz predlaganje drugih projekata, inicijativa i manifestacija u tom i ostalim programskim područjima.

VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKE POTPORE I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

Članak 29.
Visina sredstava koje će svaki Korisnik financijske potpore ostvariti iz proračuna Općine Mala Subotica biti će definirana kroz proceduru propisanu ovim Pravilnikom, u skladu s kriterijima za svako pojedino područje raspisano javnim pozivom.
Prava i obveze Korisnika potpora biti će definirane ugovorom o dodjeli financijske potpore za provedbu programa, projekta, manifestacije ili inicijative.

Članak 30.
Općina Mala Subotica će natječajem definirati obvezu Korisnika da program ili projekt ostvari u partnerstvu s drugima, obvezu i minimalan udio sufinanciranja od strane Korisnika ili trećih subjekata te izuzeća financiranja.

Članak 31.
Sredstva namijenjena financiranju programa isplaćivat će se sukladno ostvarenim proračunskim prihodima Općine Mala Subotica, prema slijedećoj dinamici:
• u jednakim ratama, ukoliko ukupna godišnja potpora iznosi više od 10.000,00 kuna, odnosno od ukupno izdvojenih sredstava ne više od 50% u prvoj polovici
proračunske godine.
Ukoliko proračunski prihodi budu manji od planiranih, namijenjena sredstva se neće isplaćivati ili će se isplaćivati u umanjenom iznosu, do ostvarenja planiranih proračunskih prihoda.
Iznimno od odredbe st. 2. ovoga članka, sredstva za pojedine usvojene programe mogu se isplatiti i na drugačiji način i to na obrazloženi zahtjev Korisnika sredstava.
Članak 32.
Sredstva namijenjena financiranju projekata, manifestacija i inicijativa, isplaćivat će se prema dinamici definiranoj ugovorom, u ovisnosti o terminu realizacije projekta, manifestacije i inicijative.
Korisnicima koji u okviru projekata, jednokratnih, jednodnevnih manifestacija te inicijativa ostvare pravo sufinanciranja iz proračuna Općine Mala Subotica, nakon potpisivanja ugovora, a temeljem pisanog zahtjeva i predočenja pravovaljane dokumentacije (predračuna, odnosno ponuda za realizaciju programa Korisnika), isplatit će se predujam troškova u visini do 60% iznosa potpore od strane Općine Mala Subotica.
Razlika od 40% sredstava iz prethodnog stavka Korisniku će se isplatiti nakon što Korisnik Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica dostavi dokumentaciju iz članka 33. do 35. ovog Pravilnika.

VIII. PRAĆENJE I VREDNOVANJE ODOBRENIH FINANCIJSKIH POTPORA

Članak 33.
Općina Mala Subotica će u skladu sa Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, vršiti praćenje provedbe programa, projekata i inicijativa za čiju provedbu odobri financiranje iz proračuna Općine Mala Subotica.
Praćenje će se vršiti na dva načina:
• slanjem izvješća od strane Korisnika sredstava,
• kontrolom “na licu mjesta” od strane službenika Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Mala Subotica.

Članak 34.
Izvješća koja je Korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima su opisno i financijsko izvješće.
Za jednokratne, jednodnevne manifestacije i građanske inicijative, podnosi se samo završno izvješće.
Rokovi podnošenja izvješća biti će definirani ugovorom o dodjeli sredstava za provedbu aktivnosti programa, projekta, inicijative ili manifestacije koji će potpisati Općina Mala Subotica i Korisnik sredstava.

Članak 35.
Opisno se izvješće piše na način da se tekstualno opišu sve aktivnosti koje su se realizirale, način realizacije, problematika koja je nastala tijekom realizacije, sredstva, izvori financiranja, troškovi i slično, a financijsko izvješće se podnosi na za to propisanom obrascu.
Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i dr.
Uz financijsko izvješće, u kome se navode cjelokupni troškovi programa, projekta, manifestacije ili inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani, obvezno se dostavljaju i preslici svih narudžbenica, ugovora, faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih, kojima se dokazuje stvaranje obveze te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

Članak 36.
Općina Mala Subotica će sustavno vrednovati programski i financijski dio provedbe odobrene potpore u cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi potpore, kako bi na osnovu toga prilagodila prioritete i načine odobravanja financijskih potpora koje će voditi ka zadovoljenju potreba Općine Mala Subotica.
Općina Mala Subotica će javno objaviti popis Korisnika financijskih potpora te rezultate koji su postignuti provedbom odobrenih financijskih potpora.

IX. POSTUPANJE S DOKUMENTACIJOM

Članak 37.
Zaprimljene prijave s pripadajućom dokumentacijom, prema kojima je odobrena ili nije odobrena financijska potpora na natječajima i pozivima, Općina Mala Subotica neće vraćati podnositelju već ista ostaje u pismohrani Općine Mala Subotica.

X. KONAČNOST ODLUKE I PRAVO PRIGOVORA

Članak 38.
Odluke općinskog načelnika o odobravanju ili neodobravanju potpora su konačne i na takve Odluke prijavitelji nemaju pravo prigovora.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
Općina Mala Subotica financira programe iz članka 1. ovoga Pravilnika na načelima javnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti.

Članak 40.
Kriterije vrednovanja prijedloga programa, projekata, manifestacija i građanskih inicijativa za zadovoljenje javnih potreba Općine Mala Subotica u području kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja, te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti na području Općine Mala Subotica donijet će općinski načelnik Općine Mala Subotica, a oni čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 41.
Ukoliko proračunom Općine Mala Subotica bude osigurano više sredstva od sredstava potrebnih za zadovoljenje svih potreba iz javnog poziva ili natječaja, općinski načelnik Općine Mala Subotica će moći posebnom odlukom odobriti dodjelu određenog iznosa sredstava za realizaciju aktivnosti određenog programa / projekta / manifestacije / inicijative onih organizacija koje do tada nisu sudjelovale u natječajima i javnim pozivima Općine Mala Subotica i koje nisu upoznate s procedurom korištenja sredstava Proračuna Općine Mala Subotica, a koje Povjerenstvo ocijeni kao kvalitetne projekte i projekte od interesa za Općinu Mala Subotica.
S organizacijama iz prethodnog stavka, u skladu s ovim Pravilnikom, nakon donošenja odluke općinskog načelnika sklapa se ugovor te se na njih primjenjuju sve odredbe ovog Pravilnika.
Ukoliko po osnovi realizacije programa / projekata / manifestacija / inicijativa ne budu utrošena sva planirana i odobrena sredstva, ista će se preraspodijeliti izmjenama i dopunama proračuna Općine Mala Subotica, u skladu s potrebama Općine Mala Subotica.

Članak 42.
Korisnici potpora dužni su bez odgode dostavljati Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica podatke o statusnim promjenama koje su bitne za njihovo djelovanje te korištenje potpora iz proračuna Općine Mala Subotica i to:
• podatke o svakoj promjeni osobe ovlaštene za zastupanje,
• podatke o promjenama aktivnosti odnosno djelatnosti,
• podatke o izmjenama i dopunama statuta,
• podatke o eventualnom prestanku djelovanja udruge i drugo.

Članak 43.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Mala Subotica.
OPĆINSKI NAČELNIK

Vladimir Domjanić