Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu. U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. 

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu raspisat će se posebni natječaji po dobivanju odobrenja Europske komisije za dodjelu državne potpore na području knjižne, nakladničke i knjižarske djelatnosti (potpore programima izdavanja knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija, književnih manifestacija i organizacija nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga te književnim programima u knjižarama). 

Rok za podnošenje prijava je do 15. rujna 2013. godine.
Više informacija na:  MINISTARSTVO