REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Organizacijski odbor „Božićni sajam Općine Mala Subotica“
KLASA: 022-05/15-01/2
URBROJ: 2109/10-02-15-1
Mala Subotica, 9.11.2015.

– odgojno-obrazovne ustanove, mjesni odbori, udruge, društva, klubovi s područja općine Mala Subotica

P O Z I V

na sastanak koji će se održati dana 12.studenog 2015.godine ( četvrtak ) u Domu kulture Mala Subotica s početkom u 18,00 sati.

Dnevni red :

1. Dogovor oko organizacije Božićnog sajma i podjele dječjih darova
2. Ostala pitanja.

Organizacijski odbor