REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Općinski načelnik
KLASA: 022-05/14-01/2
URBROJ: 2109/10-02-14-1
Mala Subotica,11.11.2014.

– odgojno-obrazovne ustanove, mjesni odbori,
udruge, društva, klubovi s područja
općine Mala Subotica

Na temelju članka 43. Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 03/13), Izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica ( „Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/13) Načelnik Općine Mala Subotica

S A Z I V A M

sastanak dana 13.studenog 2014.godine ( četvrtak ) u Domu kulture Mala Subotica, Glavna 29,
Mala Subotica, s početkom u 17,30 sati.

Dnevni red :
1. Savjetovanje o novom Zakonu o udrugama („Narodne novine“ br.74/14) koji je stupio na snagu 1.listopada 2014.godine (predavač: g.Darko Ciglar, Autonomni centar ACT)
2. Dogovor oko organizacije Božićnog sajma i podjele dječjih darova
3. Ostala pitanja.

NAČELNIK :
Vladimir Domjanić