REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA:350-02/16-01/2
URBROJ:2109/10-03-16-37
Mala Subotica, 30.11.2016.

Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13) objavljuje,

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica

Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica- ( u daljnjem tekstu Prijedlog plana) trajat će 9 dana, od 12. prosinca do 20.prosinca 2016. godine
Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 14. prosinca (srijeda) 2016. godine u 11:00 sati, u prostorijama Općine Mala Subotica (Glavna 29, Mala Subotica).

Poziva se javnost – sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 20. prosinca 2016. na adresu Općine Mala Subotica.
Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.
Izloženi materijal može se vidjeti radnim danom od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Mala Subotica (Glavna 29, Mala Subotica), mrežnim stranicama Općine Mala Subotica te mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.

Provoditelj Javne rasprave
Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik Franjo Janković

Dokumenti u prilogu:

sazetak-za-javnost

Prijedlog za javnu raspravu – grafički dio:

karta-1-koristenje-i-namjena-povrsina

karta-2b-energetski-sustav-plinoopskrba

karta-2c-energetski-sustav-elektroopskrba

karta-2d-vodogospodarski-sustav-vodoopskrba-odvodnja-uredenje-vodotoka-i-voda

karta-3-uvjeti-koristenja-uredenja-i-zastite-prostora

karta-4b-gradevinsko-podrucje-naselja-mala-subotica

karta-4e-gradevinsko-podrucje-naselja-sveti-kriz

Prijedlog za javnu raspravu – tekstualni dio:

obrazlozenje

odredbe-za-provedbu

odredbe-za-provedbu-procisceni-tekst