Općina Mala Subotica na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Mala Subotica za k.o. Držimurec, Jurčevec, Benkovec, Mala Subotica, Štefanec i Podbrest, Klasa:021-05/10-01/59, Ur. broj: 2109/10-10-01, sa 14. sjednice održane dana 21.09.2010., objavljuje: PONOVLJENI JAVNI NATJEčAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica u k.o. : Mala Subotica, Benkovec, Podbrest, Štefanec i Jurčevec.