Općinski načelnik Općine Mala Subotica objavljuje

Otvoreni javni poziv za Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Općini Mala Subotica za 2020. godinu

1.    PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Općine Mala Subotica (u daljnjem tekstu: Općina) temeljem Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Općini Mala Subotica za 2020. godinu, KLASA: 311-01/20-01/1, URBROJ: 2109/10-01-20-1 od 16.10.2020. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Općine (http://www.opcina-mala-subotica.hr/ ). Prijave se zaprimaju isključivo do 09.11.2020. godine.

2.  IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Davatelj potpore je Općina Mala Subotica.

U proračunu Općine Mala Subotica planirano je ukupno 100.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna.

3.  KORISNICI

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, Podnositelji prijave koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od od 6. svibnja 20031 uz odgovarajuću primjenu definicije malih i srednjih poduzeća dane u članku 3. stavku 4. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Tekst značajan za EGP)2

Na korisnike bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu primjenjivat će se odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore3.

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:

 • imaju registrirano sjedište na području Općine Mala Subotica najmanje 6 (šest) mjeseci  od dana raspisivanja javnog poziva, minimalno jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, te koje je registrirano najmanje 6 (šest) mjeseci od dana raspisivanja Javnog poziva
 • imaju barem jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • imaju podmirene sve obveze prema Općini Mala Subotica
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003 i Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Tekst značajan za EGP) u dijelu koji se odnosi na definiciju malih i srednjih poduzeća
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene
 • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • u razdoblju od 2018. do 2020. godine nisu ostvarili
 • bespovratna sredstva Međimurske županije po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva, ili
 • bespovratna sredstva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (prije Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta) po Programu „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

4.  NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA I IZNOS POTPORE

Prihvatljivi troškovi su:

 • ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge
 • nabava strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
 • poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika
 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.)
 • marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala).

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.01. godine u kojoj se raspisuje pojedinačni Javni poziv.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • Troškovi nastali prije 01.01. godine u kojoj se raspisuje pojedinačni Javni poziv
 • Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave
 • Porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije)
 • Nabava rabljene opreme
 • Nabava/kupovina/najam osobnih, teretnih, dostavnih i radnih vozila
 • Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)
 • Troškovi izgradnje ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta
 • Troškovi studija
 • Tečajevi stranog jezika
 • Najam opreme
 • Potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala
 • Izrada promidžbenog materijala (ambalaža, vrećice i sl.)
 • Obnavljanje certifikata, kontrolni audit
 • Putni troškovi
 • Web-hosting
 • Oglašavanje u medijima
 • Trošak službenog puta (dnevnice, prijevoz, smještaj)
 • Catering odnosno usluga pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića
 • Trošak konzumacije hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata
 • Nabava oružja.

Bespovratna sredstva po ovom Programu ne mogu se dodijeliti za aktivnosti vezane uz ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju koja podrazumijeva proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda (uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture8), kao što su primjerice: – proizvodnja, uzgoj i rast životinja ili proizvodnja u bilinogojstvu; ribolov, rukovanje ribom te transport ribe i školjkaša ulovljenih u svježim vodama (rijekama, jezerima) ili u ribogojilištima (osim brodova hladnjača i brodova tvornica); – skladištenje i rukovanje takvim proizvodima i svaku radnju vezanu uz to, bez znatnije izmjene njihove prirode (ne i postupke pakiranja jaja), njihov daljnji transport do objekta (do tržnice, klaonice, objekta za preradu); -branje samoniklih gljiva, bobičastog voća, skupljanje puževa itd. i njihov transport do objekta za preradu – držanje pčela, skupljanje meda te pakiranje i ambalažiranje u objektu pčelara.

5. INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

6.  NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE ZA DODJELU BESPOVRATNE POTPORE

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Otvorenog javnog poziva i nalazi se na mrežnim stranicama Općine.

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Općini Mala Subotica neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:

OPĆINA MALA SUBOTICA

Glavna 29a

40321 Mala Subotica

sa naznakom

„Prijava na Otvoreni javni poziv za Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Općini Mala Subotica za 2020. godinu– NE OTVARAJ“

Vanjska dio omotnice mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave s vidljivim datumom predaje pošiljke u poštanski ured. Datum i vrijeme predaje prijave u pisarnicu Općine Mala Subotica, odnosno datum i vrijeme predaje prijave u poštanski ured smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv. Prijave zaprimljene prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

7.  POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju administrativnim uvjetima i uvjetima prihvatljivosti za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za provedbu Programa.

8.  NADZOR

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Općina Mala Subotica ovlašteno je izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora.

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom te će ih se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.

9. INFORMACIJE

Informacije o statusu raspoloživih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama Općine http://www.opcina-mala-subotica.hr/

Informacije o statusu Prijave za dodjelu bespovratne potpore raspoložive su putem poveznice: http://www.opcina-mala-subotica.hr/   

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Općina Mala Subotica zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Otvorenog javnog poziva.

Eventualne izmjene i dopune Otvorenog javnog poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Mala Subotica http://www.opcina-mala-subotica.hr/ .