Na temelju medijskih napisa o dovoženju mulja sa pročistača sa područja Zagreba na područje susjednih općina Orehovica i Domašinec komunalni redar Općine Mala Subotica obišao je sve poljoprivredne površine na području Općine kako bi utvrdio je li potencijalno opasan mulj dovezen na naša polja. Pregledom je utvrđeno da na područje Općine Mala Subotica nije dovezen mulj te da nije potrebno poduzimati daljnje radnje u vidu prijave nadležnim tijelima. Ipak se i nadalje pozivaju građani da prijave svako sumnjivo ponašanje koje bi za posljedicu moglo imati deponiranje štetnog mulja na našem području, budući da su neodgovorni pojedinci u prijašnjim godinama već pokušali deponirati otpadni mulj. Prijavu možete obaviti na 040/631 700, 040/631 705, 040/631 262 ili na mobitel komunalnog redara 099/336 1032.

Ovim putem izražavamo duboku zabrinutost događajima na području susjednih općina, tim više što se parcele koje su kontaminirane na području Općine Orehovica nalaze neposredno uz naselje Sveti Križ. Pozivamo sve institucije da svoj posao odrade odgovorno, da se utvrdi razmjer onečišćenja te utvrde mjere zaštite ljudi, podzemnih voda, flore i faune na području svih općina na koje utječe ova ekološka i zdravstvena katastrofa. Očekujemo da pravna država sankcionira neodgovorno ponašanje svih aktera ovog događaja, pa i onih kod kojih je izostala mjera kontrole nad postupanjem sa muljem, a daljnji razvoj događaja pratit ćemo sa posebnom pozornošću kako bismo zaštitili stanovnike naše Općine.

 

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc