REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:100-01/16-01/1
URBROJ:2109/10-02-16-1
Mala Subotica, 13.1.2016.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,”Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), i članka 43. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Medimurske županije” broj 12/15), općinski načelnik Općine Mala Subotica dana 13.01.2016. godine, donosi

PLAN PRIJAMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica za 2016.godinu

 

I.

Plan prijama u službu donosi se za Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica.
Plan prijama u službu utvrđuje se za 2016.godinu (kratkoročni plan).
Plan prijama utvrđuje se temeljem prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica.

II.

Ovim Planom prijama u službu otvaraju se nova radna mjesta :
1.) Komunalni radnik
2.) Referent za opće i upravne poslove

III.

Jedinstveni upravni odjel obavezan je provoditi odredbe Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o sustavu državne uprave, kojima je regulirano osiguravanje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave.

IV.

Jedinstveni upravni odjel u suradnji sa Općinskim načelnikom Općine Mala Subotica, a u skladu sa potrebama u tekućoj proračunskoj godine, revidirat će se predmetni Plan prijama i isti usaglasiti sa proračunom Općine.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranicama Općine Mala Subotica (www.opcina-mala-subotica.hr).

 

OPĆINSKI NAČELNIK:
Vladimir Domjanić