REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA:112-01/16-01/1
URBROJ:2109/10-03-16-01
Mala Subotica, 14.1.2016.

Pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Mala Subotica, na temelju čl. 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11, dalje:ZSN), raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica na radno mjesto:

komunalni radnik – jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

– Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. ZSN, te sljedeće posebne uvjete:
– niža stručna sprema ili osnovna škola,
– poznavanje rada na strojevima na motorni benzinski pogon za održavanje hortikulture.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje moraju priložiti:

1. životopis,
2. presliku važeće osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice,
3. presliku svjedodžbe,
4. izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela navedena u članku 15. ZSN.
5. uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu,
6. dokaz o radnom stažu: preslik radne knjižice odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi HZMO.

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Kandidat/kandidatkinja koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja je dužan priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Kandidati/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će o tome obaviješteni pisanim putem, i oni ne mogu biti primljeni u službu.
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja obvezno pristupaju prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti iz područja zaštite okoliša.
Smatra se da je kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao svoju prijavu.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od petnaest dana od dana zatvaranja natječaja.

Ukoliko niti jedan kandidat ne zadovolji uvjete iz natječaja Općina zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeni na web-stranici: www.opcina-mala-subotica.hr.
Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na webstranici: www.opcina-mala-subotica.hr ,te na oglasnoj ploči Općine Mala Subotica najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj mogu se podnijeti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u “Međimurskim novinama“ – Čakovec, na adresu Općine Mala Subotica, Glavna 29/A, 40321 Mala Subotica, uz naznaku “PRIJAVA NA NATJEČAJ – KOMUNALNI RADNIK“ osobno ili poštom preporučeno.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

PROČELNIK:
Franjo Janković