Na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Mala Subotica održanoj 18.06.2019. godine, Općinsko vijeće donijelo je Odluku o ekonomskoj cijeni polaska dječjeg vrtića “Potočnica” Mala Subotica te o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece polaznika u predškolske ustanove.

U Dječjem vrtiću “Potočnica” Mala Subotica za drugo dijete Općina Mala Subotica će sufinancirati 70% ekonomske cijene, a za treće dijete Općina će sufinancira 100% ekonomske cijene. Ukoliko dijete polazi program kraći od 10 sati, ekonomska cijena te udio Općine Mala Subotica u sufinanciranju utvrđuje se razmjerno satnici upisanog programa.

Općina Mala Subotica sufinancirat će polazak djece u predškolske ustanove kojima nije osnivač samo ukoliko su u Dječjem vrtiću “Potočnica” Mala Subotica popunjena sva mjesta, osim u iznimno opravdanim situacijama o čemu odlučuje općinski načelnik.

Za djecu s prebivalištem na području Općine Mala Subotica koja polaze predškolske ustanove (vrtiće i jaslice) kojima Općina Mala Subotica nije osnivač sufinancira se ekonomska cijena u visini od 58%, a najviše do iznosa od 850,00 kn po djetetu. Iznimno, u predškolskim ustanovama gdje je ekonomska cijena manja od 1.450,00 kn po djetetu, Općina Mala Subotica sufinancira 58%  stvarne ekonomske cijene.

Za drugo dijete s prebivalištem na području Općine Mala Subotica, kada polaze predškolsku ustanovu kojoj Općina Mala Subotica nije osnivač, Općina sufinancira 70% ekonomske cijene, od maksimalnog iznosa ekonomske cijene u visini do 1.450,00 kn po djetetu.

Za treće dijete s prebivalištem na području Općine Mala Subotica, kada polaze predškolsku ustanovu kojoj Općina Mala Subotica nije osnivač, Općina Mala Subotica sufinancira 100% od maksimalnog iznosa ekonomske cijene u visini do 1.450,00 kn po djetetu.

Za dijete s prebivalištem na području Općine Mala Subotica čiji je jedan roditelj umro, nestao ili je nepoznat Općina Mala Subotica će sufinancirati 70 % ekonomske cijene, bez obzira koji vrtić polazi.

Za drugo i svako daljnje dijete s prebivalištem na području Općine Mala Subotica čiji je jedan roditelj umro, nestao ili je nepoznat kada istovremeno polaze predškolsku ustanovu Općina Mala Subotica sufinancira 100 % ekonomske cijene, bez obzira koji vrtić dijete polazi.

Za dijete sa prebivalištem na području Općine Mala Subotica čija su oba roditelja umrla, nestala ili su nepoznati Općina Mala Subotica sufinancira 100 % ekonomske cijene, bez obzira koji vrtić dijete polazi.

Za dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji na području Općine Mala Subotica ili za dijete s prebivalištem u Općini Mala Subotica koje je smješteno u udomiteljskoj obitelji na području druge jedinice lokalne samouprave, Općina Mala Subotica sufinancira 25% maksimalnog iznosa ekonomske cijene u visini do 1.450,00 kn po djetetu, dok sljedećih 25% sufinancira jedinica lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište, odnosno boravište.

U slučaju da roditelji djece polaznika predškolske ustanove, bez obzira tko je osnivač ustanove, ostvaruju pravo na sufinanciranje roditeljskog dijela ekonomske cijene iz bilo kojeg izvora, Općina Mala Subotica sufinancira ekonomsku cijenu u visini od 50% iste, a najviše do iznosa od 725,00 kn po djetetu.

Sufinanciranje ekonomske cijene predškolske ustanove korisnici ostvaruju na temelju Potvrde o sufinanciranju koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica. Potvrda o sufinanciranju Općine Mala Subotica izdaje se roditeljima/starateljima djeteta na temelju dokumenta iz kojeg je vidljivo prebivalište djeteta na području Općine Mala Subotica, odnosno boravište za djecu smještenu u udomiteljskoj obitelji, te na temelju dokaza o svim podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Mala Subotica kućanstva u kojem dijete živi.

Odluku Općinskog vijeća Općine Mala Subotica možete preuzeti ovdje: