REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

KLASA: 810-03/20-01/1

URBROJ: 2109/10-02-20-4

Mala Subotica, 23.03.2020. godine

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/15, 118/18 i 31/20) i sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožer civilne zaštite Općine Mala Subotica, u užem sastavu, dana 23. ožujka 2020. godine, donosi

O D L U K U

o protuepidemijskim mjerama na području Općine Mala Subotica

I.

S obzirom na ubrzano širenje i pojačani rizik prijenosa bolesti COVID-19, utvrđuju se daljnje protuepidemijske mjere na području Općine Mala Subotica.

II.

Određuje se svim trgovinama prehrambenih proizvoda radno vrijeme od 8.00 do 17.00 sati.

III.

Pružatelji taxi usluga moraju osigurati sljedeće specifične mjere zaštite:

  • Održavati udaljenost u socijalnom kontaktu tako da se putnik smjesti dijagonalno od vozača
  • Rukovati prtljagom i stvarima putnika u zaštitnim jednokratnim PVC rukavicama
  • Tijekom vožnje osigurati adekvatnu ventilaciju
  • Osigurati u vozilu dovoljno papirnatih maramica, dezinfekcijskih sredstava i jednokratnih PVC rukavica
  • Osigurati dovoljno maramica za čišćenje površina u vozilu, kao i POS uređaja
  • Između klijenata raditi stanke od 15 minuta te provjetriti vozilo ako vremenske prilike to dopuštaju
  • Održavati higijenu vozačkog mjesta i kabine tako da se površine prebrišu dezinficijensom
  • Poslodavci su dužni upoznati i educirati svoje zaposlenike o bolesti COVID-19 i preporukama i mjerama zaštite
  • Poslodavci su dužni osigurati propisane uvjete rada kako za vozila i pozivne centre tako i za prostore tvrtke
  • Pružatelji taxi usluga dužni su gore propisane mjere imati istaknute na vidljivom mjestu u svojim vozilima

IV.

Za provedbu i nadzor ove Odluke zadužuju se sve operativne snage civilne zašite Općine Mala Subotica, u suradnji s policijom.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama Općine Mala Subotica.

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Mala Subotica

Mladen Lacković, ing. lovstva