REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPIĆINSKI NAČELNIK
KLASA:300-02/15-01/5
URBROJ:2109/10-02-15-6
Mala Subotica, 18.5.2015

Na temelju članka 100. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN – broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) , članka 18. i 20. Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 300-02/
14-01/2, URBROJ:2109/10-02-14-01, od 13.02.2014.godine, te članka 43. Statuta Općine Mala Subotica («Službeni glasnik Međimurske županije« broj 3/13), Izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica («Službeni glasnik Međimurske županije« broj 10/13) u postupku za predmet nabave : „Zavažanje poljskih puteva“ KLASA: 300-02/15-01/5, Općinski načelnik Općine Mala Subotica dana 18.5.2015.godine donio je,

ODLUKU
Odluku o poništenju postupka