REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:320-01/15-01/6
URBROJ: 2109/10-02-15-04

Na temelju članka 43. Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije „ br.3/13, 10/13), članka 8. Programa potpora poljoprivredi Općine Mala Subotica za 2015. godinu, Općinski načelnik Općine Mala Subotica dana 24.kolovoza 2015.godine donosi

 O D L U KU

 o odabiru korisnika kojima je dodijeljena potpora male vrijednosti u poljoprivredi sukladno Uredbi de minimis, za Kontrolu plodnosti tla na području Općine Mala Subotica u 2015.godini.

I.

Utvrđuje se lista krajnjih korisnika za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi sukladno Uredbi de minimis, za Kontrolu plodnosti tla na području Općine Mala Subotica u 2015.godini koji su ostvarili pravo na potpore…………..

 ODLUKA – kontrola plodnosti tla 2015.