REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Općinski načelnik
KLASA: 604-02/16-01/9
URBROJ: 2109/10-02-16-1
Mala Subotica, 10.11.2016.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15), članka 11. Odluke o stipendiranju redovnih studenata koji se školuju na visokim školama i fakultetima (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/02) i Zapisnika sa 7.sjednice Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata, održane 8.studenog 2016.godine, općinski načelnik Općine Mala Subotica dana 10.studenog 2016.godine

ODLUKU o dodjeli stipendija studentima na području općine Mala Subotica

Članak 1.
U akademskoj godini 2016./2017., prema utvrđenom popisu studenata u Zapisniku Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata od 8.11.2016.godine, dodjeljuju se stipendije sljedećim studentima:

 

R.br. IME I PREZIME ADRESA MJESTO STUDIRANJA VISINA MJESEČNE STIPENDIJE (kn)
1. SAŠA VUKOVIĆ Benkovec 25, Mala Subotica ZAGREB 500,00
2. LUCIJA BUJANIĆ B.Radića 6, Mala Subotica ZAGREB 500,00
3. LANA AGEJEV Čakovečka 49, Palovec ZAGREB 500,00
4. JOSIPA HORVAT Benkovec 76,  Mala Subotica ZAGREB 500,00
5. KARLA CERKOVIĆ Glavna 110, Mala Subotica ČAKOVEC 300,00
6. MARTA JANČEC B.Radića 54a, Mala Subotica RIJEKA 500,00
7. NEVEN KRIVAK T.Goričanca 8. Mala Subotica RIJEKA 500,00
8. TEA RADIĆ VRŽINA Benkovec 74, Mala Subotica RIJEKA 500,00
9. MARIJA NOVAK A.Šenoe 28, Sveti Križ PULA 500,00
10. BARBARA  KRIŽAIĆ Benkovec 31, Mala Subotica ČAKOVEC 300,00
11. LAURA HORVAT I.Vurušića 17, Mala Subotica ZAGREB 500,00

Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Zapisnik Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata od 8.11.2016.godine.

Članak 3.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Mala Subotica.

NAČELNIK OPĆINE MALA SUBOTICA

OPĆINSKI NAČELNIK:

Vladimir Domjanić