Temeljem članaka 96. Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13), Općina Mala Subotica objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica
(”Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/05., 13/07.,13/13.).

Javna rasprava trajati će 15 dana, u vremenu od 10.08. do 25.08.2015. godine.
Javno izlaganje o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Mala Subotica održat će se 10. 8. 2015. godine (ponedjeljak), u 19:00 sati u prostorijama “DOMA KULTURE – MALA SUBOTICA“, Glavna 29, Mala Subotica.

Poziva se javnost – sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal koji se može vidjeti radnim danom od 08:00 do 13:00 sati u prostorijama Općine
Mala Subotica (Glavna 29/A, 40321 Mala Subotica) prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 25. 8. 2015. godine na adresu Općine Mala Subotica.

Primjedbe koje nisu čitljivo napisane ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.

PROČELNIK
Jedinstvenog Upravnog odjela:

Franjo Janković

OBRAZLOŽENJE – prijedlog plana za javnu raspravu

ODREDBE INTEGRALNE – prijedlog plana za javnu raspravu

ODREDBE ZA PROVEDBU – prijedlog plana za javnu raspravu

KARTA 1 – Korištenje i namjena prostora

KARTA 2a – Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije

KARTA 2b – Infrastrukturni sustavi – plinoopskrba

KARTA 2c – Energetski sustav – elektroopskrba

KARTA 2d – Vodnogospodarski sustav – vodopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda

KARTA 3 – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

KARTA 4a – Građevinsko područje naselja Držimurec i naselja Strelec

KARTA 4b – Građevinsko područje naselja Mala Subotica

KARTA 4c – Građevinsko područje naselja Palovec

KARTA 4d – Građevinsko područje naselja Piškorovec

KARTA 4e – Građevinsko područje naselja Sveti Križ