Na temelju odredbi članka XXII Državnog plana obrane od poplava (N.N. br. 84. od 07.07.2010.) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava (Hrvatske vode, ožujak 2018.), a vezano na visine vodostaja na dionicama A.21.2., A.21.2., A.21.4., A.21.3., A.21.8., A.21.7., uz zabilježeno povećanje vodostaja i temeljem prognoze oborina, Hrvatske vode, VGI za mali sliv Trnava, 09.03.2018. godine izdala je obavijest o uspostavi redovne obrane od poplava na branjenom području 21: područje malog sliva Trnava na dionici:
A.21.12.
bujica Gorni potok s Dolnim potokom
A.21.2.
Potok Trnava Murska
A.21.4.
Potok Šantavec
A.21.3.
Potok Trnava Dravska, Štrigovski potok
A.21.8.
Retencija Šenkovec
A.21.7.
Retencija Jegerseg

Za vrijeme provođenja mjera obrane od poplava treba postupiti prema odredbama Državnog plana obrane od poplava (N.N. br. 84. od 07.07.2010.) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava (Hrvatske vode, ožujak 2017.).