Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete iz natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica za radno mjesto referenta za opće i upravne poslove („Narodne novine“ broj 102 od 18.10.2017. godine) održat će se dana 6. studenog 2017. godine s početkom u 09.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Mala Subotica, u Maloj Subotici, Glavna 29a. Na pisanu provjeru pozivaju se sljedeći kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja (prema redoslijedu zaprimanja prijava):

  1. Ina Kolarić, Savska Ves, Radnička 123, 40000 Čakovec
  2. Jelena Horvat, Sveti Križ, A. Šenoe 42, 40321 Mala Subotica
  3. Viktorija Varžić, Hodošan, Vukov Gaj 14, 40320 Donji Kraljevec
  4. Dominik Palfi, Palovec, Nova 24, 40321 Mala Subotica
  5. Ivana Zrna, Donji Hrašćan, Donji Hrašćan 105, 40320 Donji Kraljevec

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu za natječaj.

Sa kandidatima koji na prethodnoj provjeri znanja – pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, održat će se intervju prema rasporedu koji će biti objavljen nakon održavanja prethodne provjere znanja 6.11.2017. godine na www.opcina-mala-subotica.hr.

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

Pisano testiranje sastoji se od dvije cjeline, i to od općeg dijela i stručnog dijela. Opći dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, a stručni dio sastoji se od provjere zakona i drugih propisa vezanih uz opis poslova radnog mjesta.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Ukupno vrijeme trajanja testiranja je 75 minuta, od kojih 60 minuta za pisanu provjeru i 15 minuta po kandidatu za intervju.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od svih kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

PODRUČJE PROVJERE TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA PROVJERU:

 

  1. Opći dio – izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15).

Na općem dijelu provjere moguće je ostvariti najviše 10 bodova. Provjera se obavlja pisanim putem.

 

 

  1. Stručni dio – izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

– Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 07/09)

– članci od 3. do 15. i članci od 30. do 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

– Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12) te Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)

– Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17)

Na stručnom dijelu provjere moguće je ostvariti najviše 10 bodova. Provjera se obavlja pisanim putem.

 

INTERVJU

Sa kandidatima koji na prethodnoj provjeri znanja – pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, održat će se intervju na kojem je moguće ostvariti maksimalno 10 bodova.

 

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Maksimalni broj bodova koji kandidat može ostvariti je 30.