Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete iz natječaja za prijem u službu vježbenika na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica  („Narodne novine“ broj 88/18 od 03. listopada 2018. godine) održati će se dana 19. listopada 2018. godine s početkom u 08.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Mala Subotica, u Maloj Subotici, Glavna 29a. Na pisanu provjeru pozivaju se sljedeći kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja (prema redoslijedu zaprimanja prijava):

  1. Stiven Ivković, Ivana Vurušića 3, 40321 Mala Subotica.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu za natječaj.

Sa kandidatima koji na prethodnoj provjeri znanja – pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, održat će se intervju neposredno nakon prethodne provjere znanja kandidata prema rasporedu koji će biti objavljen nakon održavanja prethodne provjere znanja.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

Pisano testiranje sastoji se od dvije cjeline, i to od općeg dijela i stručnog dijela. Opći dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, a stručni dio sastoji se od provjere zakona i drugih propisa vezanih uz opis poslova radnog mjesta.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Ukupno vrijeme trajanja testiranja je 75 minuta, od kojih 60 minuta za pisanu provjeru i 15 minuta po kandidatu za intervju.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od svih kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

PODRUČJE PROVJERE TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA PROVJERU:

 

  1. Opći dio – izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15).

Na općem dijelu provjere moguće je ostvariti najviše 10 bodova. Provjera se obavlja pisanim putem.

 

  1. Stručni dio – izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

– Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 07/09)

– Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 108/07, 94/13)

– Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 32/15, 102/15, 35/17)

Na stručnom dijelu provjere moguće je ostvariti najviše 10 bodova. Provjera se obavlja pisanim putem.

Intervju s kandidatom, ukoliko na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, održat će se neposredno nakon pisane provjere. Na intervjuu je moguće ostvariti najviše 10 bodova od kojih 3 boda donosi aktivno sudjelovanje u nekom od projekata financiranih EU sredstvima iz bilo kojeg područja (kao član udruge civilnog društva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili drugo). Kandidat koji ostvari manje od 50% bodova na općem ili na stručnom dijelu nema pravo pristupiti intervjuu.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Maksimalni broj bodova koji kandidat može ostvariti je 30.