REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:350-02/15-01/3
URBROJ:2109/10-03-15-36
Mala Subotica, 14.5.2015

Jedinstveni Upravni odjel Općine Mala Subotica na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) daje

OBAVIJEST O IZRADI
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica

Na temelju članaka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i članka 31. Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije 3/13), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica donijelo je Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Mala Subotica ( „Službenom glasniku Međimurske županije“ broj 11/14.)

Detaljne informacije o tijeku izrade naznačene Izmjene plana mogu se dobiti na adresi:

Općina Mala Subotica, Glavna 29/a ili na telefon 040/631-700.
Jedinstveni upravni odjel
Općine Mala Subotica