KLASA: 350-02/18-01/5

URBROJ: 2109/10-02-18-18

Mala Subotica , 23.04.2018.

OBAVIJEST JAVNOSTI

O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Mala Subotica pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 11/05 i 24/10).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 24.04. 2018. do 25.05.2018.

 

U prilogu:

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec

Detaljni plan uređenja romskog naselja Piškorovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 11/05 i 24/10) – važeći kartografski prikazi i odredbe za provedbu nalaze se na mrežnoj stranici Općine – link: opcina-mala-subotica.hr