REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/18-01/16

URBROJ: 2109/10-02-18-1

Mala Subotica, 31.10.2018. godine

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17) i članka 43. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 12/15, 2/18), općinski načelnik Općine Mala Subotica donio je

 

O D L U K U

 o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Općine Mala Subotica.

 

Članak 2.

                Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web stranice Općine Mala Subotica www.opcina-mala-subotica.hr, u za to posebno označenoj rubrici “Nepropisno odbačeni otpad” gdje se ispunjavanjem priloženog OBRASCA o nepropisno odbačenom otpadu i njegovom dostavom na e-mail: opcina@opcina-mala-subotica.hr ili poštom na adresu Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, o tome se izvještava nadležni komunalni redar, koji po prijavi postupa u skladu s pravilima radnog mjesta utvrđenog Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Mala Subotica.

 

Članak 3.

Općina Mala Subotica uspostavit će sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada, putem nadležnog komunalnog redara koji će nakon zaprimanja prijava i evidentiranja lokacija o tom voditi bazu podataka i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i eventualnih počinitelja s posebnim naglaskom i nadzorom lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada te o tome sastavljati polugodišnja izvješća.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.

 

Obrazac-za-prijavu-nepropisno-odbačenog-otpada