U “Narodnim novinama” broj 102 od 18. listopada 2017. godine objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica:

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) – dalje: Zakon, v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica 

 

Temeljem II. Izmjena i dopuna Plana prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica za 2017. godinu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/17) raspisuje se natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica za sljedeće radno mjesto:

 

REFERENT ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

OPĆI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:

 1. srednja stručna sprema ekonomist, upravni referent, građevinski tehničar ili završena gimnazija
 2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. napredno poznavanje rada na računalu
 4. položen državni stručni ispit
 5. položen ispit za djelatnike u pismohranama

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i ispit za djelatnike u pismohranama, a koje će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom i člankom 8. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17).

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme. Probni rad traje 3 (tri) mjeseca.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Mala Subotica – www.opcina-mala-subotica.hr pobliže su navedeni poslovi vezani radno mjesto referenta za opće i upravne poslove, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće navedene dokumente:

 1. životopis,
 2. dokaz o državljanstvu (preslika isprave iz članka 29. st.1. Zakona o hrvatskom državljanstvu – važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica, a kao dokaz hrvatskog državljanstva može se priložiti preslika domovnice),
 3. dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi),
 4. dokaz o potrebnom radnom iskustvu (potvrda poslodavca, ugovor o radu ili slično),
 5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o stažu)
 6. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit),
 7. dokaz o položenom ispitu za djelatnike u pismohranama (ukoliko kandidat ima položen navedeni ispit),
 8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 9. vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis nije potrebno ovjeravati),
 10. dokaz da kandidat poznaje rad na računalu (preslika potvrde o polasku tečaja informatike, preslika svjedodžbe da je polagao informatiku ili vlastoručno potpisana o poznavanju rada na računalu – potpis nije potrebno ovjeravati).

 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti prijavi na natječaj, već će isti biti dužni ishoditi po potrebi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ostali potrebni dokumenti koje su dužni priložiti kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju:

 1. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12 i 33/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.)
 2. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dokazuju svoje pravo rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.
 3. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03), dokazuju svoje pravo rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te su dužni dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
 4. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) – pripadnici romske nacionalne manjine u natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati – pripadnici romske nacionalne manjine dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na svoje pravo, bez obveze podnošenja dokaza o svojoj pripadnosti navedenoj nacionalnoj manjini.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, sa naznakom „NE OTVARAJ – Za prijam u službu – referent za opće i upravne poslove“, u roku od 8 dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Klasa: 112-02/17-01/2
Urbroj: 2109/10-03-17-1
Mala Subotica, 9. listopada 2017. godine

 

V.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica

Mirjana Sečan

 

Upute kandidatima za prijem referenta za opće i upravne poslove na neodređeno vrijeme