Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj 125/11,64/15 i 112/18), članaka 5. i 11. Odluke o korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/20, 9/20) te Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 16/21), raspisuje se

N A T J E Č A J

ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 1. poslovni prostor u vlasništvu Općine Mala Subotica u Maloj Subotici, Glavna 31, odnosno na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 3087, k.o. Benkovec, čest. br. 50/3/b/2/1/3, identična sa k.č. 217/3 k.o. Benkovec, i to dio zgrade koji se sastoji od 2 (dvije) prostorije koje će Zakupnik koristiti samostalno: ordinacija površine 22,36 m2 i soba za pripremu površine 19,85 m2, te od 3 (tri) prostorije koje Zakupnik koristi zajedno sa drugim timom opće medicine, a to su čekaonica i hodnik površine 51,71 m2, sanitarni čvor za pacijente i osoblje 7,40 m2 i prostorija za osoblje površine 9,62 m2. Ukupna površina prostorija koja se koristi iznosi 110,94 m2, od čega se samostalno koristi 42,21 m2, a zajedno sa drugim timom opće medicine 68,73 m2.
 • Početni iznos ukupne zakupnine mjesečno je 750,00 kn.
 • Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 godina  od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 • Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se dana 25.10.2021. godine u 18.00 sati, u prostorijama Općine Mala Subotica u Maloj Subotici, Glavna 29a.
 • Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje.
 • Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju su dužni uplatiti jamčevinu u visini 2.000,00 kuna. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Općine Mala Subotica IBAN: HR5223900011825000003, model  68, poziv na broj 7722 – OIB. Jamčevina koju su uplatili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vraćaju im se po završetka javnog natječaja a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Iznos jamčevine najpovoljnijeg ponuditelja uračunat će se u cijenu zakupa poslovnog prostora.
 • Pisane ponude s naznakom poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, kratkim opisom djelatnosti koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru, sa  pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na kojoj treba napisati adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, s naznakom “Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“, preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem pisarnice Općine Mala Subotica  (na istoj adresi), najkasnije do  25.10.2021. godine do 14.00 sati. Ponuditelji trebaju na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta društva. Molimo ponuditelje da u ponudi navedu broj telefona radi dogovora u vezi povrata jamčevine.
 • Općinski načelnik zadržava pravo na poništenje natječaja, odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude, te pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
 • Poslovni prostor se može razgledati isključivo uz prethodni dogovor sa zakupodavcom na telefon broj 040/631-705 ili na e-mail referent@opcina-mala-subotica.hr .
 • Na natječaju za zakupu poslovnoga prostora ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
 • Najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor o zakupu poslovnoga prostora, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a predmetni natječaj će se ponoviti.
 • Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, te će ga zakupnik urediti i privesti ugovorenoj namjeni u svom trošku, a što će se regulirati Ugovorom o zakupu poslovnog prostora. Isto tako Ugovorom o zakupu regulirat će se da najpovoljniji ponuditelj nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.
 • Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed, najkasnije do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec. Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se snositi troškove koji nisu obračunati u jediničnoj cijeni zakupnine  –  električne energije, grijanja, vode, odvoz smeća, telefona, komunalne naknade, drugih komunalnih usluga te sve druge troškove koji terete navedeni poslovni prostor i nisu obračunati u jediničnoj cijeni zakupnine.
 • Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, u svojoj prijavi na natječaj pozovu se na to pravo te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine, sve sukladno članku 6. stavka 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18).
 • Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponuditelj obavezan kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine, zajedno sa potvrdom jamac platca odgovorne fizičke osobe.
 • Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju mora obavezno sadržavati:
 • prijavu za natječaj s imenom i prezimenom ponuditelja, OIB, prebivalište, broj tekućeg ili žiro računa za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke sa sjedištem, OIB, broj računa za pravne osobe,
 • kratki opis planirane djelatnosti,
 • ponuđeni mjesečni iznos zakupnine
 • za fizičke osobe: preslika osobne iskaznice
 • za pravne osobe: preslika rješenja o upisu u sudski ili drugi registar,
 • dokumentacija iz članka 179. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19, 84/21) kojom se dokazuje pravo prvenstva osoba iz članka 132. istog Zakona, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja,
 • dokaz uplate jamčevine,
 • za fizičke osobe: kopija odobrenja za samostalni rad (licence) koju izdaje ju Hrvatska liječnička komora
 • izjavu ponuditelja kojom pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da nema dugovanja prema Općini,
 • uvjerenje nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu, odnosno odobrenje odgode plaćanja obveza s pridržavanjem rokova plaćanja.

KLASA: 372-03/21-01/1

URBROJ: 2109/10-02-21-1

Mala Subotica, 15.10.2021. godine        

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.