Na temelju članka 40 i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 29/97, 47/99 i 35/08.), članak 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), na sjednici održanoj 11.1.2019., Upravno vijeće Dječjeg vrtića  „Potočnica“ Mala Subotica, Glavna 55a, Mala Subotica, raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića

„Potočnica“

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:

                           -koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću

                          -ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

                         -dokaz o stručnoj spremi,

                        -dokaz o položenom stručnom ispitu,

                        -dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima HZMO-a,

                        -dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i                                            obrazovanju,

                       -domovnicu,

                       -životopis.

 

Traženi dokazi se mogu dostaviti i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene kopije dostaviti  prije donošenja rješenja o imenovanju.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. Izrazi u natječaju koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijava na Natječaj u roku od 15 dana od objave u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ RAVNATELJA/ICE“, dostaviti na adresu: OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA-ZA DJEČJI VRTIĆ „POTOČNICA“ MALA SUBOTICA, GLAVNA 55 A, 40 321 MALA SUBOTICA (Natječaj traje od 14.1.-29.1.2019.)

 

U Maloj Subotici, 11.siječnja 2019..

Predsjednica Upravnog vijeća

KLASA: 601-01/19-01-01                                                                                                                                        Đurđa Horvat, prof.

URBROJ: 2109-93/19-01-02