Temeljem Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Zoni poduzetništva Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 12/08), Odluke o početnoj cijeni prodaje građevinskog zemljišta u Zoni poduzetništva Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/15, 4/16) te Odluke o prodaji nekretnina k.č. 950/9 i 952/2 k.o. Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 19/20) Općina Mala Subotica raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prodaju nekretnina javnim prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u Zoni poduzetništva Mala Subotica te u k.o. Mala Subotica u vlasništvu Općine Mala Subotica (dalje u tekstu: Prodavatelj) i to:

a) 950/9 k.o. Mala Subotica, posjedovni list 1097, Dol. Trate, oranica od 1869 m2, identična sa kčbr. 355/5/9/6/9/1, zk.ul. 1353, k.o. Mala Subotica, oranica Dol. Trate od 1869 m2;

b) u Zoni poduzetništva Mala Subotica k.č. 952/2, k.o. Mala Subotica, veličine 3.637 m², oranica Dol. Trate, identična sa z.k.č. 355/5/9/3/1, zk.ul. 1299, k.o. Mala Subotica, površine 1011 čhv, oranica

Početna cijena čestica navedenih pod a) i b) iznosi 61,00 kn/m2.

Minimalno podizanje cijene prilikom licitacije iznosi 2,00 kn/m2.

2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe (dalje u tekstu: sudionici natječaja) koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske.

3. Svaki sudionik natječaja dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 20.000,00 kn, najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Mala Subotica IBAN: HR1823400091825000003, uz naznaku  „Prodaja zemljišta u k.o. Mala Subotica, k.č. _____“, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB uplatitelja.

4. Pisane ponude, dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ponuda na natječaj  – ne otvaraj” na adresu: Općina Mala Subotica, Povjerenstvo za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, predajom neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica na navedenoj adresi ili preporučeno poštom.

5. Ponuda mora sadržavati:

– za pravne osobe: naziv i naznaku sjedišta, te izvadak iz sudskog registra u originalu ili ovjerenom presliku ne stariji od šest (6) mjeseci,

– za fizičke osobe: ime i prezime, adresu i presliku osobne iskaznice,

– oznaku nekretnine (broj katastarske čestice i oznaka katastarske općine) za koju se daje ponuda,

– iznos ponuđene cijene po m2,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– podatak o broju žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine sudionicima natječaja čije ponude ne budu prihvaćene.

Strane osobe ponudu daju na hrvatskom jeziku, a priloženi dokumenti moraju biti prevedeni od ovlaštenog tumača ili u prijevodu ovjerenom od diplomatskog ili konzularnog predstavništva (ne važi za osobne dokumente).

6. Rok za dostavu pisanih ponuda je 21.12.2020. godine do 14.00 sati.

7. Najpovoljnija ponuda za nekretninu je ona koja sadrži najviši iznos ponuđene cijene.

8. Prodavatelj snosi troškove sklapanja ugovora i troškove prijenosa vlasništva,  dok porez na promet nekretnina, troškove prenamjene nekretnine i sve ostale troškove snosi Kupac.

9. Svaka dostavljena ponuda koja se odnosi na kupnju nekretnine izložene na prodaju ovim natječajem, smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju te ukoliko je pravovremeno dostavljena. Nerazumljive, neodređene, nepotpune, nepravovremene kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od određenog u početnoj cijeni, te ponude bez dokaza o uplaćenoj jamčevini smatrat će se nevažećima i neće se razmatrati.

10. Kupac je dužan izgraditi objekte (s tim da će se dovršetkom izgradnje smatrati izdavanje uporabne dozvole za objekte) u roku od 36 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji te u daljnjem roku od dva mjeseca započeti s obavljanjem registriranih djelatnosti u novoizgrađenim objektima. Ukoliko kupac ne izvrši navedenu obvezu u naloženom roku, vratit će kupljenu nekretninu u vlasništvo Općine Mala Subotica, dok će Općina Mala Subotica kupcu vratiti iznos kupoprodajne cijene bez kamata.

11. O odluci Povjerenstva o odabiru najpovoljnije ponude, sudionici natječaja biti obaviješteni u roku od (15) petnaest dana od dana odabira.

12. Izabrani sudionik natječaja u obvezi je zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s Prodavateljem u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Kupac kupoprodajnu cijenu plaća jednokratno, osim za nekretninu navedenu u točci 1. ovog natječaja pod a) za koju je moguće ugovoriti plaćanje kupoprodajne cijene u dvije rate beskamatno, najduže na razdoblje od jedne godine. U slučaju otplate kupoprodajne cijene za nekretninu navedenu u točci 1. ovog natječaja pod a) u dvije rate Općina Mala Subotica će na navedenoj nekretnini, a temeljem kupoprodajnog ugovora, upisati založno pravo u iznosu kupoprodajne cijene s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i troškovima namirenja. Danom konačne isplate kupoprodajne cijene Općina Mala Subotica će kupcu izdati izjavu za brisanje založnog prava.

Uplaćena jamčevina izabranog sudionika uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.

Ukoliko izabrani sudionik u utvrđenom roku ne sklopi ugovor ili u ugovorenom roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, smatrat će se da je odustao od ponude, čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

13. Sudionicima natječaja koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 8 (osam) dana od donošenja odluke o odabiru.

14. Prodavatelj pridržava pravo poništiti ovaj natječaj, ne prihvatiti ni jednu ponudu, odnosno odustati od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja i odgovornosti prema sudionicima natječaja.

15. Nekretnine koje su predmet prodaje mogu se slobodno razgledati u vlastitom aranžmanu.

16. Javno otvaranje ponuda bit će 21.12.2020. godine u 19:00 sati u vijećnici Općine Mala Subotica u Maloj Subotici, Glavna 29a.

17. Ukoliko koja od nekretnina iz točke 1. ovog natječaja ne bude prodana na način i u rokovima opisanim u prethodnim točkama, ponuditelji u bilo kojem trenutku mogu pisanim putem Općini Mala Subotica iskazati svoj interes za provedbu javnog prikupljanja ponuda nakon čega će Općina Mala Subotica u javnom glasilu objaviti javni poziv na dostavu pisanih ponuda u kojem će se pozvati na ovaj Poziv i njegove uvjete te naznačiti novi rok za dostavu i novi datum javnog otvaranja pisanih ponuda.

KLASA: 302-01/20-01/4

URBROJ: 2109/10-02-20-1

Mala Subotica, 10.12.2020. godine

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.