U “Narodnim novinama” broj 88/2018 od 03. listopada 2018. godine objavljen je natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica:

Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18) – dalje: Zakon, v.d. pročelnika Jedinstvenog  upravnog odjela Općine Mala Subotica raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica 

 

Temeljem I. Izmjena i dopuna Plana prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica za 2018. godinu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/18) raspisuje se natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica za sljedeće radno mjesto:

– vježbenik/vježbenica – 1 izvršitelj/izvršiteljica, za obavljanje poslova višeg referenta – asistenta voditelja projekta „Svi u vrtić!“

 

OPĆI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:

 1. Punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:

 1. stručni prvostupnik/prvostupnica ekonomije,
 2. poznavanje rada na računalu.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

U svojstvu vježbenika primaju se osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (12 mjeseci). Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Na web stranici Općine Mala Subotica – www.opcina-mala-subotica.hr pobliže su navedeni poslovi vezani za radno mjesto koje je predmet ovog natječaja, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

 

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće navedene dokumente:

 1. životopis,
 2. dokaz o državljanstvu (preslika isprave iz članka 29. st.1. Zakona o hrvatskom državljanstvu – važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica, a kao dokaz hrvatskog državljanstva može se priložiti preslika domovnice),
 3. dokaz o stupnju obrazovanja (preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi),
 4. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o stažu)
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 6. vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis nije potrebno ovjeravati),
 7. dokaz da kandidat poznaje rad na računalu (preslika potvrde o polasku tečaja informatike, preslika svjedodžbe da je polagao informatiku u sklopu srednjoškolskog ili fakultetskog obrazovanja i slično ili vlastoručno potpisana o poznavanju rada na računalu – potpis nije potrebno ovjeravati).

 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti prijavi na natječaj, već će isti biti dužni ishoditi po potrebi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ostali potrebni dokumenti koje su dužni priložiti kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju:

a) Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 174/04, 92/05, 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12 i 33/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

b) Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13 i 152/14) dokazuju svoje pravo rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

c) Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03), dokazuju svoje pravo rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te su dužni dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

d) Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) – pripadnici romske nacionalne manjine u natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati – pripadnici romske nacionalne manjine dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na svoje pravo, bez obveze podnošenja dokaza o svojoj pripadnosti navedenoj nacionalnoj manjini.

 

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, sa naznakom “NE OTVARAJ – Za prijam u službu – vježbenik”, u roku od 8 dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 112-02/18-01/13
URBROJ: 2109/10-03-18-1
Mala Subotica, 1.10.2018. godine

 

V.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica

Mirjana Sečan

 

 

Upute kandidatima za prijem vježbenika