Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 60. Statuta Općine Mala Subotica (” Službeni glasnik Međimurske županije“ broj:12/15), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica

Temeljem Plana prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica za 2016. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 1/16) raspisuje se natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica za sljedeće radno mjesto:

REFERENT ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

OPĆI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:
1. srednja stručna sprema: upravni referent ili maturant gimnazije
2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
3. poznavanje rada na računalu
4. položen državni stručni ispit
5. nositelj certifikata iz područja javne nabave.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme. Probni rad traje 3 (tri) mjeseca.
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Mala Subotica – www.opcina-mala-subotica.hr pobliže su navedeni poslovi vezani radno mjesto referenta za opće i upravne poslove, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće navedene dokumente:
1. životopis,
2. dokaz o državljanstvu (preslika isprave iz članka 29. st.1. Zakona o hrvatskom državljanstvu – važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica, a kao dokaz hrvatskog državljanstva može se priložiti preslika domovnice),
3. dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o potrebnom radnom iskustvu (potvrda poslodavca, ugovor o radu ili slično),
4. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o stažu)
5. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit),
6. dokaz o certifikatu iz područja javne nabave,
7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
8. vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis nije potrebno ovjeravati),
9. dokaz da kandidat poznaje rad na računalu (preslika potvrde o polasku tečaja informatike, preslika svjedodžbe da je polagao informatiku ili vlastoručno potpisana o poznavanju rada na računalu – potpis nije potrebno ovjeravati).
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti prijavi na natječaj, već će isti biti dužni ishoditi po potrebi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Ostali potrebni dokumenti koje su dužni priložiti kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju:
a) Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12 i 33/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

b) Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dokazuju svoje pravo rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

c) Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03), dokazuju svoje pravo rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te su dužni dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
d) Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) – pripadnici romske nacionalne manjine u natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati – pripadnici romske nacionalne manjine dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na svoje pravo, bez obveze podnošenja dokaza o svojoj pripadnosti navedenoj nacionalnoj manjini.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno članku 21.Zakona.

Prijave se podnose na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, sa naznakom “NE OTVARAJ – Za prijam u službu- referent za opće i upravne poslove“, zaključno do 25.07.2016. godine.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
KLASA:112-02/16-01/1
URBROJ:2109/10-03-16-01
Mala Subotica, 14.07.2016.godine

Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica
Pročelnik

Franjo Janković

Upute kandidatima za prijem referenta za određeno vrijeme

Obavijest o odgodi prethodne pisane provjere znanja i sposobnosti kandid…