Na temelju članka 5. Odluke Općinskog vijeća o stipendiranju redovnih studenata koji se školuju na visokim školama i fakultetima („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/02) Pravilnika o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/19), općinski načelnik Općine Mala Subotica raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija

      1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti s područja općine Mala Subotica koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su u ak.god. 2021/22. studenti prve ili narednih godina studija na višim, visokim školama i fakultetima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu
 • čiji prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja iznosi najmanje 4,00 (za studente prve godine)
 • čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 3,00
 • čiji roditelj/skrbnik ima prebivalište na području općine Mala Subotica najmanje 5 godina prije objave natječaja.

     2. Uz pisanu molbu s kratkim životopisom potrebno je dostaviti:     

 • uvjerenje o redovnom upisu na studij koje sadrži podatak akademske godine ili semestra  koji je student upisao
 • potvrdu o ukupnom prosjeku tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena svih položenih ispita tijekom studija
 • presliku osobne iskaznice
 • izjavu da kandidat ne prima niti jednu drugu stipendiju
 • izjavu o članovima kućanstva (ime i prezime, srodstvo)
 • potvrdu škole ili fakulteta o školovanju užeg člana obitelji
 • presliku rješenja Porezne uprave o razrezanom porezu na dohodak svih punoljetnih članova      kućanstva za prethodnu godinu po svim osnovama (uključujući i preslike rješenja Porezne uprave u inozemstvu za tamo ostvarene dohotke)
 • potvrdu poslodavca o prosjeku plaća za prethodno tromjesečje, za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu
 • potvrdu o dodatnim prihodima u tekućoj godini za članove kućanstva koji ih ostvaruju
 • potvrdu o mirovini ili odrezak o isplati tuzemne/inozemne mirovine za članove kućanstva koji je primaju
 • potvrdu Ureda za obranu za roditelje/skrbnike hrvatske branitelje koji su u Domovinskom ratu sudjelovali najmanje 90 dana
 • potvrdu Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti odnosno rješenje o pravu na novčanu naknadu za nezaposlene roditelje/skrbnike
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb za roditelje/skrbnike korisnike stalne novčane pomoći
 • izjavu kandidata ukoliko je dijete bez jednog ili oba roditelja, ili dijete samohrane majke ili oca.

             Uz natječajnu dokumentaciju na stranom jeziku potrebno je priložiti prijevod iste na hrvatski jezik.    

             Prijevod natječajne dokumentacije može izvršiti kandidat uz vlastoručno potpisanu izjavu na kraju prijevoda kojom izjavljuje da je prevedeni tekst autentičan originalu.

      3. Iznos stipendija za studiranje u Čakovcu, Varaždinu, Koprivnici i Križevcima iznosi 500,00 kn mjesečno, dok u Zagrebu, u ostalim udaljenijim gradovima Republike Hrvatske i u inozemstvu iznosi 700,00 kn mjesečno. Za deficitarna zanimanja iznos stipendije povećava za 100,00 kn, zavisno od mjesta studiranja. Deficitarnim zanimanjima smatraju se zanimanja iz sljedećih područja:  tehničke znanosti (računarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informatika; smjer: nastavnički), prirodne znanosti (matematika; smjer: nastavnički, fizika; smjer: nastavnički), biomedicina i zdravstvo (medicina,farmacija), društvene znanosti (logopedija, rehabilitacija, psihologija), humanističke znanosti (anglistika; smjer: nastavnički ili Engleski jezik i književnost; smjer: nastavnički), građevinarstvo, radna terapija te rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

    4. Pravilnik o stipendiranju studenata dostupan je na www.opcina-mala-subotica.hr  u kategoriji Odluke načelnika uz objavu ovog natječaja te u Službenom glasniku Međimurske županije broj 14/19 od 31.10.2019.

     5.  Molbe za dodjelu stipendija podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u lokalnom tjedniku i službenoj web stranici na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29 A, 40321 Mala Subotica, s naznakom

Natječaj za stipendije 2021. – NE OTVARATI“.

     6. O rezultatima natječaja podnositelji molbi biti će obaviješteni u roku 15 dana od dana obavljenog izbora.

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc