Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 43. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 12/15), te članka 40. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica od 6.04.2016. godine, Općinski načelnik Općine Mala Subotica donosi,

KRITERIJE VREDNOVANJA
prijedloga programa, projekata, manifestacija i građanskih
inicijativa za zadovoljenje javnih potreba Općine Mala Subotica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim aktom definiraju se kriteriji vrednovanja prijedloga programa, projekata, manifestacija i građanskih inicijativa za financiranje udruga civilnog društva, neprofitnih organizacija Općine Mala Subotica, građanskih inicijativa i drugih prijavitelja koji sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica (u daljnjem tekstu: Pravilnik) zadovoljavaju kriterije za ostvarivanje prava na sufinanciranje iz proračuna Općine Mala Subotica u području kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja, te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti na području Općine Mala Subotica.
Članak 2.
Vrednovanje prijedloga programa / projekata iz članka 1. provodi se isključivo na temelju programskih i financijskih podataka iznesenih u obrascu prijave te na temelju podataka iz obavezne popratne dokumentacije.

II. VREDNOVANJE PROGRAMA I PROJEKATA
Članak 3.
Prijedlozi programa i projekata razmatraju se i vrednuju selektivno u područjima određenim Javnim pozivom ili natječajem (u nastavku teksta: Poziv).

U ocjenjivanju pristiglih programa i projekata povjerenstvo za procjenu prijava (u nastavku teksta: Povjerenstvo) pridržava se sljedećih kriterija:
• kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa,
• značaj programa / projekta za očuvanje baštine i identiteta te promociju Općine Mala Subotica,
• povezanost sa zajednicom, uključenost građana u programe i projekte,
• primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje,
• neposredan rad s određenim skupinama građana,
• suradnja, koordinacija i partnerstvo s drugim subjektima,
• uključenost volontera u rad,
• odnos očekivanih učinaka i troškova te udio vlastitog doprinosa u provedbi programa i projekata,
• prethodno iskustvo na sličnim programima i projektima,
• ekonomičnost i dugoročnost programa,
• promicanje programa za djecu i mlade,
• prepoznatljivost te prihvaćenost programa i projekata u zajednici,
• sudjelovanje osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom,
• podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa,
• financijska potpora iz drugih izvora,
• učešću vlastitih izvora sredstava u programu / projektu.
Članak 4.
Pri vrednovanju pristiglih prijedloga projekata i programa Povjerenstvo će za sva područja iz Poziva primjenjivati sljedeće kriterije koji su proizišli iz usvojene strateške dokumentacije Općine Mala Subotica i bodovati ih prema sljedećoj tablici:
BODOVNA LISTA
mogući bodovi
maksimalan broj bodova
1. Relevantnost programa i projekta 40
Provedba programa/projekta će dovesti do zadovoljenja ciljeva iz strateških i razvojnih dokumenata odnosno poziva za prijedloge 5 x 2
Program/projekt odražava analizu problema, daje kvalitetno i izvedivo rješenje i ostvariv je u odnosu na ciljeve i očekivane rezultate 5 x 2
Jasno su definirani i strateški izabrani sudionici (krajnji korisnici, ciljne skupine), njihove potrebe su jasno definirane i projektni prijedlog se bavi tim potrebama 5 x 2
Prijedlog uključuje specifične elemente s dodanom vrijednošću kao što su: zaštita okoliša, promocija ravnopravnosti spolova i jednakih prilika, potreba osoba s invaliditetom, prava manjina i sl. 5 x 2
2. Financijska i operativna sposobnost 10
Podnositelji (i partneri – ako postoje) imaju dovoljno iskustva u upravljanju programima i projektima, dovoljnu tehničku stručnost i upraviteljsku sposobnost 5
Podnositelji imaju stabilne izvore financiranja i ostvaruju financiranja iz drugih izvora (ostali proračuni, donacije, članarine) u približno jednakoj ili većoj mjeri u odnosu na iznos zatražen od Općine Mala Subotica 5
3. Odnos troškova i očekivanih rezultata 10
Troškovi u financijskom planu programa / projekta realno su iskazani 5
Stavke proračuna povezane su s prijavljenim aktivnostima 5
4. Utjecaj na razvoj lokalne zajednice, umrežavanje, partnerstvo i volonterstvo 20
Program / projekt je usmjeren na zadovoljenje potreba, u većoj mjeri građana Općine Mala Subotica 5
Program / projekt će potaknuti promjene i moći će riješiti problem u lokalnoj zajednici 5
Šira zajednica / volonteri će biti uključeni u projekt 5
Program / projekt će biti realiziran u partnerstvu 5
5. Vidljivost programa ili projekta 3
Programom / projektom je dovoljno kvalitetno prikazan medijski plan i promocija aktivnosti 3
6. Ostalo 17
Program / projekt je većim dijelom usmjeren na rad s djecom i mladima 5
Programom / projektom se promovira Općina Mala Subotica u zemlji i svijetu 3
Kontinuiran aktivan rad prijavitelja duži od 5 godina 2
Sjedište prijavitelja je u Općini Mala Subotica 1
Aktivan broj sudionika programa / projekta
• < 30 osoba
• > 31 < 50 osoba
• > 51 < 60 osoba
• > 61 < 70 osoba
• > 100 osoba
1
2
3
4
5
Prijavitelj ima više od jedne sekcije unutar organizacije 1
UKUPNO 100
Članak 5.
Pri vrednovanju projekata i programa, uz primjenu Kriterija o svakome pojedinom prijedlogu projekta / programa donosi se odluka kojom se prijedlog označava kao:

• svakako podržati i sufinancirati u maksimalno mogućem iznosu
(ostvareno najmanje 75 boda),
• prijedlog programa djelomično podržati u skladu s financijskom mogućnostima (ostvareno od 46 do 74 bodova),
• projekt ne udovoljava kriterijima i uvjetima sufinanciranja (ostvareno do 45 bodova).
Članak 6.
U skladu s utvrđenim kriterijima i mjerilima Povjerenstvo će utvrditi prioritete, sačiniti listu prvenstva i predložiti visinu financijskih sredstava za pojedini program i projekt.
Programi i projekti za čiju su realizaciju potrebna znatna financijska sredstva podržat će se ukoliko predlagatelj dokumentira i dokaže mogućnost potpunog zatvaranja financijske konstrukcije.

III. VREDNOVANJE MANIFESTACIJA I GRAĐANSKIH INICIJATIVA

Članak 7.
Za procjenu manifestacija i građanskih inicijativa ne utvrđuju se bodovni kriteriji nego će članovi Povjerenstva na osnovu prijava, a uzimajući u obzir kriterije iz stavka 2. ovog članka, dogovorno utvrditi prijedlog iznosa za sufinanciranje manifestacije ili inicijative.

Pri procjeni pristiglih prijava za manifestacije i građanske inicijative, Povjerenstvo će se voditi slijedećim kriterijima:

• kvaliteta manifestacije ili inicijative,
• utjecaj manifestacije ili inicijative na promociju Općine Mala Subotica i podizanje razine ponude s ciljem razvoja Općine Mala Subotica,
• neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu te doprinos razvoju civilnoga društva,
• organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu manifestacije ili inicijative,
• realan odnos troškova i očekivanih rezultata manifestacije ili inicijative,
• inovativnost manifestacije ili inicijative,
• uključenost građana,
• znatan udio volonterskog rada.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Neće se podržati oni programi i projekti koji bi se s obzirom na djelatnost i sredstva za realizaciju trebali financirati iz drugih izvora, kao ni projekti i programi za koje se ocijeni da bi uspjehom na tržištu mogli ostvariti vlastite izvore prihoda.
Članak 9.
Ovi kriteriji stupaju na snagu osmoga dana od dana donošenja, a objavit će na službenoj web stranici Općine Mala Subotica, zajedno sa Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica, čiji su sastavni dio.
KLASA: 402-01/16-01/1
URBROJ: 2109/10-03-16-02
Mala Subotica, 7.4.2016.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vladimir Domjanić