Mala Subotica, 02.lipnja 2014.

Na temelju članka 5. Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica od 22.5.2014.godine Povjerenstvo za javna priznanja Općine Mala Subotica objavljuje

 JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MALA SUBOTICA ZA 2014. GODINU

I.

Pravo predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada imaju:

  1. vijećnici Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
  2. predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
  3. općinski načelnik,
  4. tijela lokalne samouprave,
  5. ustanove,
  6. udruge građana,
  7. pravne i fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Mala Subotica.

II.

Priznanja Općine Mala Subotica su javne pohvale za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti,obrazovanja, kulture, tjelesne kulture, zaštite i unapređivanje prirodnog okoliša, zdravstva, socijalne skrbi te drugih javnih djelatnosti. Javna priznanja se mogu dodjeljivati građanima Općine Mala Subotica i drugim osobama, udrugama, ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim osobama, vjerskim zajednicama za istaknute uspjehe u radu i djelovanju kojima osobito pridonose razvoju i boljitku Općine Mala Subotica ili pojedinih njenih djelatnosti.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim općinama, gradovima, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijela, ustanovama te udrugama.

III.

Javna priznanja koja se mogu predlagati temeljem ovoga poziva, a utvrđena su Statutom i Odlukom Općine Mala Subotica, jesu:

1. Proglašenje Počasnim građaninom/građankom Općine Mala Subotica,

2. Plaketa Općine Mala Subotica “Grb Općine Mala Subotica”,

3. Pečat Općine Mala Subotica,

4. Zahvalnica Općine Mala Subotica.

Počasnim građaninom/građankom može se proglasiti osoba posebno zaslužna za:

1. Promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija, položaja  i ugleda Općine Mala Subotica u zemlji i inozemstvu, te razvoj Općine Mala Subotica u cjelini ili pojedinih njenih djelatnosti.

2. Dužnosnik ili državnik Republike Hrvatske i druge države, član međunarodne organizacije iz Republike Hrvatske i druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za promicanje vrijednosti Općine Mala Subotica i samobitnosti na općeprihvaćenim  načelima suvremenog svijeta.

Više predlagatelja zajedno, može i ima pravo predlaganja kandidata za priznanje Počasnog građanina/građanke Općine Mala Subotica kao najvažnijeg općinskog priznanja.

Plaketa Općine Mala Subotica “Grb Općine Mala Subotica” je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobno vrijedan doprinos razvoju Općine Mala Subotica iz područja gospodarstva, kulture, znanosti, odgoja i obrazovanja, športa, zdravstva, te zaštite okoliša. Također se dodjeljuje i kao skupna nagrada pojedincima, trgovačkim društvima,ustanovama, udrugama građana ili drugim pravnim osobama, njihovim organizacijskim jedinicama ili radnim timovima za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u Općini Mala Subotica, u jednom ili više područja gospodarskog i društvenog života u jednoj ili više prethodnih godina.

Pečat Općine Mala Subotica dodjeljuje se građanima Općine Mala Subotica i drugim osobama, udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama , trgovačkim društvima prigodom njihovih obljetnica za svakih 25 godina uspješnog rada, prigodom značajnih događaja u zemlji i u općini, za uspjehe u poslovanju, za zasluge za razvoj općine, unapređenje kvalitete življenja u općini, za promicanje ugleda Općine Mala Subotica u zemlji i svijetu, te za uzorne uspjehe u području gospodarstva, znanosti,odgoja i obrazovanja, zaštite okoliša i ekologije, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti.

Zahvalnica Općine Mala Subotica također se dodjeljuje u pisanom i uokvirenom obliku građanima Općine Mala Subotica i drugim osobama na području Općine Mala Subotica,poduzećima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi, politike humanitarnog djelovanja, te svih drugih područja društvenog života u Općini Mala Subotica.

IV.

Obrazloženi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se pismenim putem na adresu:

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Mala Subotica,
Glavna 29/A,
40321 Mala Subotica,

do 18.lipnja 2014.godine.

Pisani prijedlozi sukladno članku 6.i 7.Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica moraju sadržavati: podatke o podnositelju prijedloga, podatke o predloženoj osobi, iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju i naziv javnog priznanja koje se predlaže.

Na zahtjeve Povjerenstva predlagatelj je dužan dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Odluku o dodjeli Javnih priznanja, na prijedlog Općinskog načelnika, donosi Općinsko vijeće Općine Mala Subotica.

Sva Informacije mogu se dobiti na telefon 040/631-700, Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica.

pdf za ispis… Javni poziv – javna priznanja OMS 2014