REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/14-01/9
URBROJ:2109/10-01-14-9
Mala Subotica, 28.10.2014.

Temeljem članka 3. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14), članka 31. Statuta Općine Mala Subotica („ Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/13), Izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/13 ), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 13. sjednici održanoj dana 28.10.2014. godine donosi,

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE MALA SUBOTICA

I.

Savjet mladih Općine Mala Subotica osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Mala Subotica u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Mala Subotica.

II.

Kandidati za članove Savjeta mladih Općine Mala Subotica, mogu biti osobe u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života, s prebivalištem na području Općine Mala Subotica. Savjet mladih Općine Mala Subotica ima pet članova, čiji mandat traje tri godine, a za svoj rad ne primaju naknadu.

III

                             Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju :

o udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
o učenička vijeća,
o studentski zborovi,
o pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH,
o neformalne skupine.

IV.
Ovlašteni predlagatelji moraju ispuniti obrasce za svakog kandidata kojeg predlažu, a obvezno sadržava sljedeće :

1. IME / NAZIV i SJEDIŠTE OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA,
2. IME I PREZIME KANDIDATA TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE,
3. DATUM I GODINA ROĐENJA,
4. OBRAZLOŽENJE
-detaljno navesti razloge zbog čega bi kandidat bio pogodan za
člana Savjeta mladih Općine Mala Subotica, da li je i na koji način
aktivno sudjelovao u radu udruge ili druge organizacije
kao njihov član, kojim se vrstama problema bavio, da li se isticao
svojim radom te njegov daljnji interes za pomoć mladima,
5. POTPIS/PEČAT OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA,
6. Potpisano OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA SAVJETA MLADIH od strane predloženog kandidata.

V.
Prijedlozi se, uz kopiju osobne iskaznice ili rodnog lista kao dokaz o dobi kandidata, podnose na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti u uredu Općine Mala Subotica ili s web stranice Općine te se dostavljaju osobno ili poštom na adresu:

OPĆINA MALA SUBOTICA, Glavna 29/A, 40 321 Mala Subotica, s naznakom
„Javni poziv-Savjet mladih“ u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.

VI.
Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih biti će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Mala Subotica u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga.

VII.
Izbor članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica provesti će Općinsko vijeće Općine Mala Subotica sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA

PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća :

Danica Glad

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica