Temeljem  članka  9. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14), članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 11/14), te članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 12/15, 2/18, 3/20, 5/21), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica raspisuje

J A V N I   P O Z I V

ZA KANDIDIRANJE ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE MALA SUBOTICA

I.

Raspisuje se Javni poziv za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica  u mandatu od 2021. do 2023. godine.

II.

Savjet mladih Općine Mala Subotica osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Mala Subotica u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Mala Subotica.

III.

                Kandidati za članove Savjeta mladih Općine Mala Subotica mogu biti osobe u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života, s prebivalištem na području Općine Mala Subotica.

Savjet mladih Općine Mala Subotica ima pet članova, čiji mandat traje tri godine, a za svoj rad ne primaju naknadu.

IV.

               Pravo predlaganja kandidata  za članove Savjeta mladih imaju :

 • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
 • učenička vijeća,
 • studentski zborovi,
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH,
 • neformalne skupine.

V.

                Ovlašteni predlagatelji moraju ispuniti obrasce za svakog kandidata kojeg predlažu, a  obvezno sadržava sljedeće:

 • IME / NAZIV i SJEDIŠTE OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA,
 • IME I PREZIME KANDIDATA TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE,
 • DATUM I GODINU ROĐENJA
 • OBRAZLOŽENJE – detaljno navesti zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana Savjeta mladih Općine Mala Subotica, da li je i na koji način aktivno sudjelovao u radu udruge ili druge organizacije kao njihov član, kojim se vrstama problema bavio, da li se isticao svojim radom te njegov daljnji interes za pomoć mladima
 • POTPIS/PEČAT OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA,
 • Potpisano OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA SAVJETA MLADIH  od strane predloženog kandidata.

VI.

                Prijedlozi se, uz kopiju osobne iskaznice ili rodnog lista kao dokaz o dobi kandidata, podnose na  propisanim obrascima koji se mogu preuzeti u uredu Općine Mala Subotica ili s web stranice Općine te se dostavljaju osobno ili poštom na adresu:

OPĆINA MALA SUBOTICA, Glavna 29a,  40321 Mala Subotica,

 s naznakom “Javni poziv za kandidaturu u  Savjetu mladih – NE OTVARAJ”  

u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva.

VII.

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata.                           

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih biti će objavljena na oglasnoj ploči  i web stranici Općine Mala Subotica u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga.

VIII.

 Izbor članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica provest će Općinsko vijeće Općine Mala Subotica sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica

Mladen Križaić, dipl.inf.

Obrazac za kandidaturu preuzmite u nastavku: