Temeljem  članka  9. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine“ broj 41/14), članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 11/14), te članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica raspisuje

JAVNI POZIV

ZA KANDIDIRANJE ČLANOVA

SAVJETA MLADIH OPĆINE MALA SUBOTICA

(List “Međimurje” od 27.11.2017. godine)

 

I.

Javni poziv raspisuje se za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica  u mandatu od 2018. do 2020. godine.

II.

Savjet mladih Općine Mala Subotica osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Mala Subotica u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Mala Subotica.

III.

                Kandidati za članove Savjeta mladih Općine Mala Subotica, mogu biti osobe u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života, s prebivalištem na području Općine Mala Subotica.

Savjet mladih Općine Mala Subotica ima pet članova, čiji mandat traje tri godine, a za svoj rad ne primaju naknadu.

IV.

               Pravo predlaganja kandidata  za članove Savjeta mladih imaju :

 • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
 • učenička vijeća,
 • studentski zborovi,
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH,
 • neformalne skupine.

V.

                Ovlašteni predlagatelji moraju ispuniti obrasce za svakog kandidata kojeg predlažu, a  obvezno sadržava sljedeće :

 1. IME / NAZIV i SJEDIŠTE OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA,
 2. IME I PREZIME KANDIDATA TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE,
 3. DATUM I GODINA ROĐENJA,
 4. OBRAZLOŽENJE

-detaljno navesti razloge zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana Savjeta mladih Općine  Mala Subotica, da li je i na koji način aktivno sudjelovao u radu udruge ili druge organizacije kao njihov član, kojim se vrstama problema bavio, da li se isticao svojim radom te njegov daljnji interes za pomoć mladima,

 1. POTPIS/PEČAT OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA,
 2. Potpisano OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA SAVJETA MLADIH od strane predloženog kandidata.

VI.

                Prijedlozi se, uz kopiju osobne iskaznice ili rodnog lista kao dokaz o dobi kandidata, podnose na  propisanim obrascima koji se mogu preuzeti u uredu Općine Mala Subotica ili s web stranice Općine te se dostavljaju osobno ili poštom na adresu:

OPĆINA MALA SUBOTICA, Glavna 29/A,  40 321 Mala Subotica,

 s naznakom „Javni poziv za kandidaturu u  Savjetu mladih – NE OTVARAJ“ 

u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u listu “Međimurje” (do 12.12.2017. godine).

VII.

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata.

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih biti će objavljena na oglasnoj ploči  i web stranici Općine Mala Subotica u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga.

VIII.

 Izbor članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica provest će Općinsko vijeće Općine Mala Subotica sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica.

 

Klasa: 021-05/17-01/10

Urbroj: 2109/10-01-17-1

Mala Subotica, 27. studenog 2017. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica

Mladen Križaić, dipl.inf.

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica

Obrazac za kandidiranje člana Savjeta mladih Općine Mala Subotica