Temeljem članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 13/16) Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica objavljuje

J A V N I   P O Z I V

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ČIJE AKTIVNOSTI DOPRINOSE ZADOVOLJENJU JAVNIH POTREBA I ISPUNJAVANJU CILJEVA I PRIORITETA DEFINIRANIH STRATEŠKIM I PLANSKIM DOKUMENTIMA OPĆINE MALA SUBOTICA ZA 2021. GODINU

(1) Općina Mala Subotica kao davatelj financijskih sredstavapoziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja, turizma, zaštite potrošača, zaštite okoliša i prirode, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave i ostalim područjima društvenih djelatnosti na području Općine Mala Subotica da se prijave na javni poziv za pružanje financijske podrške projektima koji doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2021. godinu.

(2) Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja i pripadajuće aktivnosti:

Prioritetno područje 1 Kultura

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Mala Subotica, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije udruga od interesa za Općinu Mala Subotica;

Prioritetno područje 2 – Odgoj, obrazovanje i tehnička kultura

Program uključuje odgojne-obrazovne projekte i aktivnosti te projekte tehničke kulture i aktivnosti ustanova ili udruga na predškolskoj, osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj ili visokoškolskoj razini od interesa za Općinu Mala Subotica;

Prioritetno područje 4 – Programi socijalne skrbi i zdravstva

Prioritetno područje uključuje programe i aktivnosti kojima se vodi briga o ranjivim skupinama društva kroz podršku u različitim projektima omogućavanjem preduvjeta za dodatnu medicinsku i socijalnu skrb na području Općine Mala Subotica;

Prioritetno područje 5 Turizam i zaštita okoliša i prirode

Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga i zajednica udruga iz područja promicanja turizma te zaštite okoliša i prirode na području Općine Mala Subotica;

Prioritetno područje 6 Zaštita potrošača

Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga i zajednica udruga iz područja kojima se želi osnažiti zaštita potrošača na području Općine Mala Subotica.

Prioritetno područje 7 – Razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave

Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga, zajednica udruga i vijeća mjesnih odbora iz područja razvoja i demokratizacije društva te razvoja mjesne samouprave na području Općine Mala Subotica.

Prioritetno područje 8 – Ostala područja društvenih djelatnosti

Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga i zajednica udruga iz područja koja nisu utvrđena u prioritetnim područjima 1, 2 te od 4 do 7, a od interesa su za Općinu Mala Subotica.

(3) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 160.000,00 kuna.

(4) Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna. Za Prioritetno područje 1 – Kultura osigurano je 80.000,00, zaPrioritetno područje 2 – Odgoj, obrazovanje i tehnička kultura – 15.000,00 kn, za Prioritetno područje 4 – Programi socijalne skrbi i zdravstva 10.000,00 kn, za Prioritetno područje 5 – Turizam i zaštita okoliša i prirode 25.000,00 kn, za Prioritetno područje 6 – Zaštita potrošača – 5.000,00 kn,za Prioritetno područje 7 – Razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave – 5.000,00 kn i za Prioritetno područje 8 – Ostala područja društvenih djelatnosti – 20.000,00 kn.

(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 25.02.2021. godine.

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše 4 projekta u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na još 2 projekta unutar prioritetnih područja Poziva.

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u jednom od prioritetnih područja iz točke (2) ovog Poziva što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstavate svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijaviteljena ovaj Javni poziv.

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava (www.opcina-mala-subotica.hr).

Obrasci koji su sastavni dio pozivne dokumentacije popunjavaju se putem računala ili ručno neizbrisivom tintom te se šalju isključivo skenirano na e-mail referent@opcina-mala-subotica.hr u čijem predmetu piše „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA U 2021. GODINI“ . Ako prijavitelj nema mogućnost slanja prijave elektroničkim putem, dokumentacija za prijavu prima se iznimno u papirnatom obliku isključivo poštom na Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica ili ostavljanjem u poštanskom sandučiću Općine uz napomenu na omotnici “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA U 2021. GODINI”.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, i postupanje s dokumentacijom ovog Poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2021. godinu.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: referent@opcina-mala-subotica.hr, najkasnije do 19.02.2021. godine.

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl. ing. geoteh.